Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Industrins framtid finns i norra Sverige

Ett långsiktigt förvaltande av den norrländska skogen har resulterat i ett rikt växande bestånd med goda möjligheter att ta ut mer råvara än vad som görs idag, fortfarande med stor hänsyn till den biologiska mångfalden i skogen. Det ger ett gynnsamt utgångsläge för SCA Skog att skapa ytterligare tillväxt.

Håkan Sars

SCA har byggt en komplett värdekedja kring förnybar råvara från egna och andras skogar. SCA är norra Europas största privata skogsägare och har en god tillväxt i den egna skogen, men behöver samtidigt köpa mer virke från andra skogsägare för att täcka upp en större efterfrågan på marknaden. SCA baserar sin tillverkning av pappersmassa, kraftliner, trävaror och förnybar energi på norrländsk skogsråvara.

Större efterfrågan på skogsråvara

SCA Skog ansvarar för virkesinköp och distribution av råvara till SCA:s olika sågverk samt pappers- och massabruk i Norrland. Då det just nu råder en större efterfrågan på många skogsprodukter från den norra regionen, bland annat kraftliner, måste SCA Skog fördjupa samarbetet med privata skogsägare och täcka upp med större inköp.
– Vi har precis genomfört en större förändring i vår organisation som innebär att vi kan föra en bättre dialog med markägarna och därefter ännu bättre kunna motsvara deras förväntningar på oss. På sikt leder detta dessutom till högre kvalitet på råvaran då vi förbättrar processerna för att ta hand om och förvalta vår egen skog. Detta samtidigt som det inom SCA görs mycket stora investeringar för att producera ännu mer förädlade produkter av den skogliga råvaran, berättar Håkan Sars, områdeschef på SCA Skog i Piteå.
Norrländska skogsägare gläder sig sannolikt över en hög efterfrågan och en jämn avsättning för sitt virke för en tid framåt.

SCA fortsätter investera

SCA är inte sena att investera i ny teknik för att säkerställa ett mer hållbart och samtidigt mer produktivt skogsbruk. Efter den stora kapacitetshöjningen i Östrands massafabrik i Timrå har SCA gått vidare med stora investeringar i pappersbruket i Obbola utanför Umeå. Här bygger SCA i skrivande stund världens största kraftlinermaskin.
Det spekuleras nu även i att ytterligare bygga ut Östrands till ett bioraffinaderi för produktion av framtidens förnybara biodrivmedel. Samtidigt pågår kapacitetshöjande insatser i Piteå, både i sågverket och i pappersbruket i Munksund.
De investeringar som görs idag kommer att ha stort inflytande över kommande satsningar som görs inom SCA, och påverkar även den norrländska skogens betydelse för Sverige som stark exportör av förnybar skogsråvara. Det sägs allt oftare att framtiden för den moderna industrin finns i norra Sverige och här är SCA en stark aktör att räkna med.