Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Närmsta hamn är bästa hamn

Mälarhamnar AB driver ett mycket omfattande arbete för att på sikt kunna ta emot större fartyg i hamnarna i Västerås och Köping. Redan under 2022 är farled och hamnbassäng muddrade och klara för att ta emot större fartyg.

Vid Mälardalsregionens hamnar möts de fyra transportslagen, vilket ger stora fördelar vid omlastning, samt möjlighet till avlastning av ett hårt belastat väg- och järnvägsnät.

Utvecklingen i Västerås hamn är en del av Mälarprojektet som pågått under ett antal år och som även omfattar systerhamnen i Köping. Projektet omfattar i sin helhet renovering och uppgradering av Södertälje sluss och kanal, muddring av farleden samt en anpassning av Hjulstabron. Den senare är idag, trots avtal mellan Trafikverket, Sjöfartsverket, Västreås stad, Köpings kommun och Region Västmanland, anmärkningsvärt nog inte finansierad i Nationell transportplan.

Lokalt i hamnarna i Västerås och Köping har ett omfattande muddringsarbete färdigställts under slutet av 2021 (Köping färdigställs 2022), kajer har uppgraderats och byggts om samt magasin har moderniserats och nya anlagts.

Varför är sjöfarten viktig i regionen? 

För regionen innebär Mälarprojektet ett rejält lyft och det innebär samtidigt att man inom Mälarhamnar verkligen kan stå för devisen ”Närmsta hamn är bästa hamn”. Med sina strategiska lägen mitt i den centrala Mälardalsregionen utgör hamnarna i Västerås och Köping viktiga knutpunkter för transport av varor till och från regionen.

I direkt närhet till regionens hamnar möts de fyra transportslagen. Det ger stora fördelar vid omlastning. Samtidigt råder en situation där ett redan hårt överbelastat väg- och järnvägsnät kräver att utvecklingen av sjötransporter främjas mycket mer än vad som görs idag.

– De höga lots- och farledskostnaderna sätter käppar i hjulet inte bara för sjöfarten som näring, det ger också en mycket sämre trafiksituation med köer och ökad risk för olyckor på vägarna. För att inte tala om utsläppen från alla tunga fordon som kör genom regionen, trots att det mesta som transporteras skulle kunna ta den mer hållbara sjövägen, säger Patrizia Strandman, affärschef på Mälarhamnar AB.

Plats för större fartyg

Det stora muddringsprojektet för att utöka hamnbassängen  i Västerås är färdigställt, Köpings hamnbassäng färdigställs 2022. De förorenade massorna har med ny teknik använts för att utöka hamnytor i både Västerås och Köping.

Det dröjer dock innan de större fartygen kan komma. Södertälje sluss och kanal är idag beräknat för ett färdigställande under 2025 och den anpassning som krävs av Hjulstabron har inte planerats in. Men vi kan till dess glädjas åt en ökad säkerhet för de fartyg som trafikerar Mälaren genom de ökade säkerhetsmarginalerna som muddringen medfört. 

För Västerås innebär Mälarprojektet ett viktigt steg mot att bli en ännu starkare logistikstad med en väl utvecklad godshamn. För att stötta stadens fortsatta utveckling som logistikstad måste hamnen kunna tillhandahålla större lagringsytor och utöka sin kapacitet. Under de senaste åren har 17 200 kvm magasin byggts, 5 400 kvm magasin har renoverats och 10 000 kvm upplagsyta har tillkommit. Dessutom har Mälarhamnarna investerat i sju nya kranar och maskiner för att möta upp med en mer effektiv och kundanpassad hantering.

– Hamnen i Västerås kommer med förstärkta kajer och större ytor att vara redo för att möta framtiden. Vi har alla förutsättningar för att utvecklas hållbart och vara en ännu bättre samarbetspartner till Mälardalens näringsliv. Vi kommer fortsätta vår utvecklingsresa för högre kapacitet och komma ännu närmare våra kunder och därmed göra ännu bättre affärer tillsammans, kommenterar Patrizia Strandman.

Projekt av vikt för framtiden

Västerås tillhör Sveriges mest dynamiska region, som Mälardalen ofta kallas. År 2025 beräknas 40 procent av hela Sveriges befolkning bo i regionen. Tillväxten innebär att transportsektorn i regionen kommer att utvecklas i en snabb takt. Därför är Mälarprojektet av yttersta vikt för att Västerås och Köping ska kunna vara centrala transportnoder i framtiden.

Barncancerfonden