Lör 23 sep / År 41 / Nr 3 2023

Viared Företagsförening har kraft att förändra och förbättra

Viared Företagsförening grundades för 20 år sedan i syfte att samla Viareds företag och lyfta deras frågor inför Borås stad och regionen. Under åren har ett starkt samarbete utvecklats mellan företagen i Viared samt med kommunen och det övriga näringslivet i Borås.

Sofia Sandgren, styrelseordförande i Viared Företagsförening.

Viared Företagsförening, VFF, är en ideell förening som drivs av eldsjälar som själva äger eller arbetar på något av företagen som finns på Viared. I dagsläget finns det ungefär 160 medlemsföretag i VFF. Tillsammans har företagen över 7000 anställda.

Föreningens mål är att Viared ska bli en ännu bättre plats att verka på. Genom medlemsmöten ute på företagen, ett utgivet tryckt info-blad med reportage från Viaredsföretagen, gynnas och grundas samverkan. Därtill förs regelbundna möten med tjänstemän och politiker i Borås Stad för att effektivt kunna samla frågorna som rör företagsparkens nytta.

Driver frågor med kraft

Föreningen samlar företagens gemensamma intressen och kan driva frågorna ur ett större perspektiv. Ensam är inte stark, i alla fall inte när det gäller att förändra regional och lokal infrastruktur, eller att skapa bättre förutsättningar för samverkan över branscher eller säkra långsiktig kompetensförsörjning.

– Det är många frågor som vi kan driva med större kraft just för att vi gör det tillsammans genom föreningen. Viared ska vara en attraktiv företagspark för såväl nuvarande som framtida företag, det är en ständig utveckling som krävs för att nå målet, säger Sofia Sandgren, som är styrelseordförande i VFF.

Många positiva förändringar

VFF har varit drivande i genomförandet av många positiva förändringar under de 20 år som föreningen hittills har funnits. Några exempel är en tätare kollektivtrafik, nya cykelbanor och andra förbättringar gällande infrastrukturen till och från samt inom Viareds företagspark.

Ett annat område som föreningen ständigt är involverade i är utbyggnad av fjärrvärmenätet i Viared, i en dialog som hålls med Borås Energi. Andra satsningar som redan genomförts är byggnation av utegym, anläggning av en motionsslinga och utveckling av bättre lösningar för snöröjning bland annat.

Hur blir det framöver?

– Våra stora frågor för framtiden handlar om fortsatt tillväxt och hur Viared kan växa på ett hållbart sätt. Företagsparken är fullsatt med de lokaler och den mark som finns till förfogande just nu. Kommunen behöver i ett första steg tillgängliggöra mer mark för att Viared ska kunna växa, och i nästa steg behöver vi från föreningens sida tillsammans med Borås stad se över hur vi kan utveckla området så hållbart som möjligt. Det är här vi befinner oss just nu, konstaterar Sofia Sandgren.