Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Systecon ser till långsiktighet i materielanskaffningen

Systecon är ett svenskt konsultbolag inom LCM, Life Cycle Management, som arbetar för att skapa kontinuitet och långsiktighet i kundernas verksamheter. Hur kan bästa kostnadseffektivitet kombineras med maximalt system-och resursutnyttjande? Det är en central fråga som Systecon ställer i samtliga projekt.

Anders Carlsson, vd för Systecon i Sverige.

Företag inom försvarsindustrin, försvarsmakter i olika länder och deras leverantörer är återkommande kunder till Systecon. För den här typen av kunder har företaget levererat konsulter lösningar i flera decennier. Nu är efterfrågan på Systecons tjänster kanske större än någonsin.

Egenutvecklat verktyg för LCM

Systecon är ett relativt litet men internationellt företag som fokuserar helt på tjänster inom Life Cycle Management. Att bidra till samhällsnytta är det primära i allt som Systecon åtar sig, det vill säga både i konsultuppdrag och genom de egenutvecklade digitala verktyg som kunderna själva kan använda för att göra egna analyser.

Systecons konsulter använder sig ofta av det egenutvecklade digitala verktyget Opus Suite för livscykelanalyser i sina konsultuppdrag. Kunder världen över drar också nytta av verktyget för att analysera sina tekniska system och kartlägga nyttan av sina investeringar ur ett livscykelperspektiv.

En av de viktigaste fördelarna med Opus Suite är att systemet utför beräkningar som gör det möjligt att förutse hur en investering står sig över tid, och baserat på det producera underlag för bra beslut kring nya investeringar. Det kan vara för alla typer av tekniska system, till exempel krigsmateriel, tåg eller flygplan. Oavsett vilken typ av investering det gäller så bör en grundlig LCM-analys alltid göras som tar de tre dimensionerna tekniskt system, underhållssystem samt driftprofil i beaktning.

Långsiktigt hållbar anskaffning

Andreas Viberg är konsultchef för affärsområdet Försvar och Säkerhet inom Systecon och ansvarar bland annat för att bygga upp en stark förmåga inom konsultverksamheten. Han har arbetat inom försvarsbranschen under närmare 25 år och sett både nedrustning och upprustning under sitt arbetsliv. Idag fokuserar han mest på projektledning och försvarsanalys, samt medverkar i materielanskaffningsprojekt på uppdrag av försvarskunder.

– Mycket förenklat kan man säga att vi hjälper till vid anskaffning av materiel och vi ser till att anskaffningen resulterar i ett kostnadseffektivt system och görs på ett långsiktigt hållbart sätt. Genom att göra LCM-analyser kan bra beslut tas gällande kommande investeringar, som inom försvarsbranschen kan ligga långt fram i tiden. Då gäller det att man kan förutse med stor sannolikhet och det kan vi med våra verktyg och konsulter, säger Andreas Viberg.

Gemensamt för alla kunder oavsett bransch är att de söker en balans mellan hur det tekniska systemet är uppbyggt och hur stödfunktioner ska fungera, såsom underhållsfunktioner, underhållsplaner och så vidare.

Ingenjörer med försvarsbakgrund

Systecon har en bra beredskap idag, men bra kan bli bättre. När försvaret rustar upp så måste försvarsindustrins företag också utveckla sina verksamheter.

– Precis som i stort sett alla andra företag inom försvarsbranschen har vi nu utmaningar gällande rekrytering och tillväxt. Alla vill och behöver växa samtidigt eftersom det svenska försvaret präglas av en så kraftig utveckling. För vår del behöver vi anställda ingenjörer som samtidigt har någon form av erfarenhet från försvaret. Utmaningen i det är självklar, säger Anders Carlsson, vd för Systecon i Sverige.