Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Affärsverken planerar för nästa etapp i kommunens största miljöprojekt någonsin

Affärsverken tar ansvar för viktiga samhällstjänster som får vardagen att fungera – varje dag, året om. El och värme, renhållning och avfallshantering är grundläggande och livsviktiga tjänster som de flesta tar för givet. En välfungerande infrastruktur är också något som vi har höga förväntningar på med många viktiga funktioner, exempelvis trygghetslarm och andra sjukvårdstjänster, som är beroende av en snabb bredbandsuppkoppling. Affärsverken tryggar allt detta. Under 2012 färdigställdes och invigdes kommunens största miljöprojekt någonsin då det nya kraftvärmeverket på Bubbetorp togs i bruk efter drygt tre års byggnation.

Affärsverken är ett kommunalt bolag med ansvar för elkraft- och fjärrvärmeproduktion, renhållning, stadsnät och Karlskronas skärgårdstrafik. Redan 1907 började Affärsverken leverera el. Drygt ett sekel senare fortsätter Affärsverken att utveckla tjänster som garanterar en hög livskvalitet, god miljö och en hållbar samhällsutveckling i Karlskrona.

Storskaligt projekt i två etapper
I enlighet med kommunens miljöstrategi har Affärsverken genomfört den hittills största miljösatsningen i Karlskrona genom byggnation av ett nytt kraftvärmeverk på Bubbetorp, en investering som uppgår till ca 750 miljoner kronor.
När kommunen år 1990 beslutade sig för att satsa på fjärrvärme påbörjades en projektering för Karlskronas första värmeverk, Väster Udd, som togs i drift fyra år senare. År 2001 fick Väster Udd sällskap av fjärrvärmeverket Gullberna. Behovet av fjärrvärme har ökat kraftigt under åren och 2008 togs beslut om att bygga en tredje produktionsenhet, den här gången en uppgraderad anläggning som kan producera både elkraft och fjärrvärme. Byggnationen påbörjades 2009 och under september 2012 togs anläggningen i bruk. Det är, enligt Affärsverkens VD Jan Svensson, ett stort steg för hela regionen mot en hållbar utveckling.
– Redan 2004 började vi skissa på idéer för byggnation av det nya kraftvärmeverket. Det var då tal om ett betydligt större verk än det som nu är byggt, projektet delades upp i etapper då beslutet togs 2008. Efter bara några månader kör kraftvärmeverket på Bubbetorp nästan på full beläggning. Vi har därför påbörjat diskussioner om nästa etapp i projektet, vi diskuterar bl.a. möjligheten att använda det utsorterade hushållsavfallet som bränsle i den framtida anläggningen. Idag transporterar vi avfallet till anläggningar i Malmö och Västervik. Med en egen anläggning skulle vi kunna erbjuda ännu bättre miljötjänster med färre och betydligt kortare transporter, förklarar Jan Svensson.

Bidrar till ökad sysselsättning
Förutom att det nya kraftvärmeverket levererar fjärrvärme producerad med förnyelsebar träråvara (träflis) så har projektet även bidragit till en påtaglig tillväxt i kommunen med nya arbetstillfällen och högre sysselsättning hos lokala entreprenörer.
– Vi har så långt det är möjligt byggt anläggningen med hjälp av lokala underleverantörer. Medborgarna är mycket positivt inställda till utvecklingen och intresset för kraftvärmeverket är stort. Vi tar emot studiebesök varje vecka, och vi har också en dialog med skolor här i regionen för att sprida kunskap. Under våren kommer vi att ha Öppet hus, då får allmänheten en möjlighet att besöka anläggningen, ställa frågor och få information om hur vi arbetar, berättar Jan Svensson.
Kraftvärmeverket har en panneffekt på 42 MW, turbin/generatoreffekt på 13 MW och en verkningsgrad på nära 90 procent vid fullastad panna. Anläggningen sysselsätter idag ett 20-tal personer på heltid samt ett antal underleverantörer som bidrar med löpande service- och underhållstjänster.