Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Ale kommun – på väg mot toppen

Ale är på god väg att bli en av Västra Götalands mest expansiva kommuner. De senaste årens kraftfulla infrastrukturella satsningar har placerat Ale på kartan som mittpunkt för hållbart resande med fem nya pendeltågstationer. I samband med att Riksväg 45 byggdes ut till Europaväg blev Ale också ett mycket attraktivt etableringsalternativ, inte minst för logistik- och transportföretag. Kommunen är med i flera olika utvecklingsprojekt med siktet ställt på ökat företagande och inflyttning – men framförallt handlar det om att uppnå hållbarhet i alla led.

Ale kommun växer – och det ska fortsättningsvis ske i hållbarhetens tecken. Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Swedish Standards Institute (SIS) har tillsammans med 35 olika organisationer utvecklat en ny standard för hållbart ledningsarbete.
Ale deltar i ett pilotprojekt tillsammans med tre andra mindre kommuner i Sverige där man ska testa kommunernas ledningssystem mot den nya hållbarhetsstandarden. Detta är bara ett av många exempel på spännande utvecklingsprojekt som Ale kommun deltar i. Gemensamt för samtliga projekt är högt engagemang och en stark framtidstro.

Höga förväntningar
De fem nya tågstationerna i Ale innebär en stor utvecklingspotential. Förväntningarna är höga och kommunen arbetar nu med en ny översiktsplan där hållbarhetsfrågorna har en tydlig plats.
– Vi förväntar oss en stark inflyttning och måste planera för det med ny infrastruktur och fler bostäder, inte minst i anslutning till stationerna. Vi är med i ett projekt inom Mistra Urban Futures som handlar om att utveckla stationssamhällen. I första ledet satsar vi på att utveckla de största orterna Nödinge och Älvängen, berättar Annika Friberg, ansvarig för miljö- och hållbarhetsfrågor i Ale.
Pilotprojektet för hållbart ledningssystem kommer att influera andra projekt inom kommunen.
– Vi börjar från grunden och planerar att integrera hållbarhet på alla nivåer och arbetar för att få in ett nytt sätt att tänka i det dagliga styrarbetet. Det är en långsiktig process som kommer att ta tid, men som kommer att föra mycket positivt med sig även till andra projekt vi har, menar Annika Friberg.

Klimatinvesteringsprogram
Kommunerna i Göteborgsregionen har med finansiering genom Västsvenska paketet möjlighet att medverka i projekt för hållbart resande. Ale kommun driver Nya Vägvanor i samverkan med tio av Göteborgsregionens tretton medlemskommuner.
Syftet är att informera om olika möjligheter att resa och hur valet av färdsätt påverkar både människor och miljö. Att välja kollektivt resande framför bilåkande bidrar till en minskad klimatpåverkan och skapar på sikt en bättre miljö med renare luft och mindre trafik.

Hög inflyttning väntas framöver
Hög inflyttning väntas tack vare förbättrad infrastruktur. I Kronogården i Älvängen byggs nu cirka 400 bostäder i olika upplåtelseformer och byggnationen inleddes i april i år. Det är Markbygg som på uppdrag av Ale kommun utformar den första etappen av infrastrukturen i området, som beräknas färdigställd till maj 2014. Arbetet innefattar ledningsarbeten och nya vägar samt gång- och cykelvägar som delvis innebär sprängningsarbeten.
Utbyggnaden av Kronogården är ett samarbete mellan Ale kommun, Skanska och Veidekke. Bostadsområdena kommer att byggas ut i etapper under ett antal år framöver och fullt utbyggt ska det i området finnas upp emot 400 bostäder av olika karaktär med inflyttning omkring sommaren/hösten 2014. Ale har tagit ett stort kliv – och fortsätter nu på väg mot toppen.