Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Alla har rätt till en högkvalitativ och jämlik vård

Angereds Närsjukhus kan bli en förebild när det gäller närsjukvård och jämlik vård i ett mångkulturellt samhälle. Allt arbete som bedrivs inom sjukhuset, såväl forskning och utveckling som kontakt med patienter, genomsyras av ett starkt fokus på mänskliga rättigheter. Synsättet finns med hela tiden genom en levande diskussion på arbetsplatsen och det märks även tydligt i den relevansbaserade forskningen.

På Angereds Närsjukhus vill man göra nytta direkt i samhället. Det är tydligt inte minst när det gäller forskningen som bedrivs vid sjukhuset, som i stora drag kretsar kring att bygga bort barriärer inom vården och därmed göra den mer tillgänglig för alla.
– Här fokuserar vi på forskning med människor – inte forskning på människor. Vi ser hela individen och allt vi gör sker därför utifrån ett rättighetsperspektiv. Forskningen ska vara relevansbaserad och komma till nytta för patienterna och samhället, de grupper som forskningen berör ska därför vara involverade i alla led, förklarar sjukhusdirektör Ann Ekberg-Jansson. Vi anser forskning och utveckling som så viktigt att alla medarbetare därför har regelbunden schemalagd tid för utvecklingsfrågor.

Östra Göteborg ska ha jämlik hälsa
En bärande idé bakom utvecklingen av Angereds Närsjukhus är att alla har rätt till en högkvalitativ och jämlik vård. Trots att det synsättet funnits i Sverige under många år så har undersökningar visat att människor som bor i vissa områden, då framförallt mångkulturella områden, tenderar att ha en sämre hälsa än människor i andra områden. Det framkom av en utredning som påvisade en ökad dödlighet i nordöstra Göteborg för några år sedan, och då beslutades det att Angereds Närsjukhus skulle etableras.
– Utredningen visade bland annat att människor som bor i området drabbas tidigare av de vanliga folksjukdomarna som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, samt att man i kombination med det söker betydligt senare för sina besvär. Vår ambition är att nordöstra Göteborg ska uppnå en jämlik hälsa med övriga Sverige, och därför måste vi ta reda på de bakomliggande orsakerna, det vill säga kartlägga barriärer till vård.
Idag bedrivs en personcentrerad och specialiserad närsjukvård för vuxna och barn i nybyggda lokaler vid Angereds centrum med hela nordöstra Göteborg som upptagningsområde. Inom vissa specialistområden har sjukhuset dessutom ett nationellt uppdrag.

Personcentrerad vård i verkligheten
Specialistområdena vid Angereds Närsjukhus utvecklades i enlighet med utredningen från 2007. De medicinska specialistområdena är lungmedicin, kardiologi, diabetes, neurologi, smärtmedicin och psykiatri. Inom barn- och ungdomsmedicin fokuserar man på viktsproblematik hos barn samt neuropsykiatriska tillstånd. Inom samtliga områden integreras en helhetssyn där patienten alltid står i centrum och där mänskliga rättigheter alltid finns med som en röd tråd i arbetet.
Sjukhuset befinner sig även mitt i en stark utvecklingsfas där en operativ verksamhet byggs upp kring gynekologi, ortopedi, allmänkirurgi samt öron-näsa-hals sjukdomar. Trots att det råder stor läkarbrist i Sverige generellt är Ann Ekberg-Jansson hoppfull om framtiden. Angereds Närsjukhus har hittills lyckats rekrytera rätt kompetens och intresset för att bygga upp en verksamhet som är speciellt inriktad på mänskliga rättigheter integrerade inom vården tycks bestå.
Forskningen som bedrivs är i flera fall nationellt såväl som internationellt uppmärksammad med flera kända namn som exempelvis barnläkaren professor Henry Ascher, docent Susanne Strand samt läkare Lars-Olof Larsson som fokuserar på tuberkulos.
– Vår verksamhet är ett bra exempel på hur man kan arbeta med personcentrerad vård i verkligheten. Vår profil baseras helt på vårdbehovet i östra Göteborg och som närsjukhus bedriver vi forskning som är relevant för vår målgrupp och deras hälsa. Jag ser goda utvecklingsmöjligheter i samband med att intresset för relevansbaserad forskning tycks öka, säger Ann Ekberg-Jansson som avslutning.