Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Alla kan dra nytta av världens renaste drivmedel

Colabitoil bygger ut sin verksamhet för att fler ska kunna tanka och köra med världens renaste drivmedel. HVO100 är förnybart till 100 procent, och med ökad tillgång inleds en stor omställning inom Sveriges transportsektor. Colabitoil har för avsikt att leda utvecklingen.

Transportsektorn står för över en fjärdedel av Sveriges totala energiförbrukning – och branschen är fortfarande starkt beroende av fossila bränslen. Det är oroande för framtiden, men det finns hållbara alternativ att tillgå – det gäller bara att tillgängliggöra dem för en större målgrupp. Det arbetar Colabitoil för på bred front, nu senast genom stora satsningar på ökad distribution av HVO100.

Klimatsmart vid nästa tankning
HVO100 är ett helt förnybart drivmedel som är blandbart med vanlig diesel i alla konstellationer. Prestandan i motorn är något bättre med HVO100 än med fossil diesel, vilket innebär att man kommer lite längre med samma mängd drivmedel. Ingen modifiering av motorn krävs – alla dieselmotorer kan alltså köras med HVO100. Därutöver innehåller HVO100 diesel inga aromatiska eller polycykliska kolväten, vilket markant förbättrar miljön.
Egentligen borde alla dieselfordon tankas med HVO100, men den största utmaningen är den begränsade tillgången. Den har i sin tur stark koppling till politiska incitament och marknadsmässiga krafter. Colabitoil har dock för avsikt att vara drivande i Sveriges övergång till mer hållbara drivmedel.
– Alla som har dieselfordon kan bli klimatsmarta vid nästa tankning, förklarar Daniel Arenholm, kommunikatör och marknadschef på Colabitoil. Det borde vara ett enkelt val – och speciellt när man jämför med andra alternativ som exempelvis byte av fordonstyp.

Stor marknadspotential
Colabitoil har valt att investera offensivt för att öka tillgängligheten med ett större distributionsnät och fler tankställen. Som ett led i den utvecklingen förvärvades drivmedelsdelen inom företaget Hällberg & Son under 2017. Där ingår varumärket Hälsingeoljor, 4 000 kortkunder, 25 tankanläggningar, elva anställda och fem tankbilar.
– Hällberg & Son har en stark position i Hälsingland, Jämtland och Härjedalen och har mycket goda kundrelationer, och allt detta kommer nu att införlivas i Colabitoils expansiva organisation för ännu bättre täckning över mellersta Sverige, säger Colabitoils vd Jan Nordlöf.
Marknadspotentialen är mycket god för HVO100 över hela Sverige. En av Colabitoils främsta styrkor är den goda kundkontakt som har etablerats.
– Vi har många upparbetade kunder till vilka vi köper in och levererar HVO100 och har tecknat avtal med flera större aktörer. Vi ser därför goda möjligheter till en snabb expansion. Vi ser en tilltagande kundtillströmning från bland annat bussbolag och åkerier, men även från privata konsumenter som vill ersätta fossil diesel med HVO100, fortsätter Jan Nordlöf.

Fortsatt expansion
Colabitoil kommer att fortsätta distribuera HVO100 från andra tillverkare och växa genom förvärv av fler tankställen. En mindre andel HVO100 produceras även i en egen pilotanläggning i Norrsundet strax utanför Gävle. Där bedrivs även ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete.
Colabitoil noterades på AktieTorget 12 december. Likviden från denna nyemission om 19,8 mkr är främst avsedd att finansiera vidareutveckling av stationslägen, marknadsföring och försäljning.