Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Allt att vinna på att prioritera biogas

Biogas spelar en tydlig roll i utvecklingen av framtidens hållbara transportsystem. I Sverige liksom i många andra europeiska länder pågår både större och mindre projekt som ska främja en ökad produktion och användning av biogas. Högskolan i Halmstad söker ta vara på Hallands intressen på området genom att delta i EU-projektet Biogas 2020.

Projektet Biogas 2020 ingår i det gränsöverskridande EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och involverar ett 30-tal parter i Norge, Danmark och Sverige. Universitet och högskolor, företag och offentliga organisationer deltar aktivt i projektets utveckling. Det främsta syftet med projektet är att undersöka möjligheterna för en ökad biogasproduktion och därmed också möjliggöra en mer omfattande användning.

Projektets huvuddelar
Biogas 2020 består i grova drag av tre huvuddelar. För det första ska man bygga upp en bestående skandinavisk kunskapsplattform för biogasens utveckling över tid. För det andra ska projektet generera ett större intresse för att använda biogas, och arbetet kretsar just nu kring det område där biogasen anses göra störst nytta – nämligen inom segmentet tunga transporter. För det tredje ska projektet sporra ett större intresse för att producera biogas, och här ingår bland annat att undersöka nya processer och material som kan användas för att uppnå en effektivare produktion.
Projektet riktar sig med andra ord till både producenter och användare av biogas. Och nog finns det många intressenter som kan dra nytta av en ökad biogasproduktion – allt från råvaruleverantörer i första ledet till framsynta biogasanvändare inom transportbranschen som kan använda förnybart bränsle som en del av sin konkurrenskraft. Vid sidan av detta finns ytterligare möjligheter för andra näringar, då inte minst för jordbruksnäringen som kan ta vara på och vidareförädla rötresten som blir över under biogasproduktionen.

Allt att vinna
Det finns uppenbart allt att vinna på att satsa mer på biogas, som har en naturlig plats i den cirkulära bioekonomin som allt fler förespråkar. Det kommer inte längre som en överraskning att kretsloppstänkande faktiskt kan vara – och är – en lönsam affär, menar docent Marie Mattsson, som är projektansvarig för Biogas 2020 vid sidan av både forsknings- och undervisningsuppdrag inom miljöområdet vid Högskolan i Halmstad.
– Vår viktigaste roll just nu inom projektet är att skapa medvetenhet kring biogasproblematiken, säger Marie Mattsson, som använder ordet problematik eftersom det fortfarande finns ett antal orosmoln kring hur långsiktighet ska uppnås gällande både produktion och användning av biogas.
– Med rätt stöd både skatte- och infrastrukturmässigt kan biogas bli en del av lösningen på klimatproblematiken och därför är det viktigt att vi stöttar en sådan utveckling, konstaterar hon avslutningsvis.