Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Allt större miljöfokus i golvbranschen

Byggbranschen får en allt tydligare miljöprägel, och det gäller inte minst golvbranschen där det idag råder ett helt annat tänk än för ett tiotal år sedan. Golvbranschens Riksorganisation går i bräschen för en hållbar utveckling.

Den rikstäckande paraplyorganisationen Golvbranschen, GBR, inklusive dess servicebolag GBR Service AB och Golvbranschens Förlags AB, representerar Sveriges bästa golvläggare, återförsäljare och leverantörer. Med ett samlat grepp om olika utvecklingsfrågor erbjuder man en mängd praktiska serviceinsatser som syftar till att utveckla och stärka anslutna aktörer, inte minst avseende kvalitet och miljö. Vi möter organisationens VD, Johan Aspelin, som konstaterar att mycket har hänt inom dessa områden under senare år.
– När vi inledde vårt strukturerade arbete 2001 var efterfrågan relativt låg, men nu är läget minst sagt annorlunda. Det är ett helt annat intresse för de här frågorna numera, säger Johan som menar att föreställningar om att miljösatsningar per automatik är kostsamma håller på att tvättas bort.
– Det handlar om långsiktighet. Det som blir dyrare i projekterings- och produktionsfasen sparar man in på drift och underhåll. Man kan kalla det en hygienfaktor; miljöaspekterna måste helt enkelt finnas med i dagens byggprojekt.

Auktorisering skapar trygghet
Företag anslutna till GBR erhåller juridisk och teknisk rådgivning. Man erbjuder också fortbildning inom olika områden, samtidigt som medlemmarna alltid håller sig uppdaterade kring aktuella miljöfrågor. GBR administrerar dessutom kvalitets- och miljöledningssystemet Auktoriserat Golvföretag. En beställare som anlitar ett auktoriserat golvföretag kan känna sig trygg med att företaget representerar dokumenterad kompetens inom installationsteknik, renovering och service, liksom att miljö- och kvalitetsarbetet sköts på ett professionellt sätt, bland annat via extern revision.
– Vi märker att branschens beställare värderar detta, samtidigt som ett kontinuerligt arbete kring de här frågorna är en förutsättning för framgång i branschen. Även här handlar det om långsiktighet – fuskbyggarna försvinner snabbt medan de seriösa aktörerna är de som når framgång i det långa loppet, menar Johan Aspelin som dock alltjämt ser problem med lågprisaktörer som i jakten på anbud tummar på begrepp som kvalitet och trygghet.
– Det är svårt att få grepp om den här problematiken från myndigheternas sida, men generellt är det allt fler som inser vikten av investeringar inom dessa områden för en god utveckling av verksamheten.

Återvinning i fokus
Återvinning är ett viktigt arbetsområde för GBR. Man tar hand om installationsspill från golv- och väggmaterial av PVC från alla större leverantörer på den svenska marknaden. Huvuddelen mals ned till granulat och blir till nya golv, medan resten används för energiutvinning. Förra året återvanns 230 ton spillmaterial och det är en siffra som ökar för varje år.
Ett annat av GBRs områden är kretsloppsmärkning. Man har utvecklat ett system som innefattar kompletta innehållsdeklarationer för golvkonstruktioner i en fastighet/fastighetsbestånd. I och med att fastighetsägaren har tillgång till alla uppgifter underlättas städning, skötsel och underhåll.
– Här finns pengar att spara eftersom det kostar om man gör fel. Detsamma gäller när golv ska rivas ut och ersättas med andra. I dessa fall kan kretsloppsmärkningen vara både tids- och kostnadsbesparande. Det är helt enkelt en investering för framtiden, menar Johan Aspelin.
Han ser ett ständigt ökat miljöfokus bland branschens aktörer, även bland producenterna där ledande tillverkare i Sverige presenterat tydliga satsningar under senare år. Johan spår att utvecklingen kommer att fortsätta mot mer marknadsanpassade lösningar med helhetskoncept som omfattar såväl miljö som design och ergonomi.