Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ålodling stärker biologisk mångfald

Helt i tidens tecken talas det nu mycket om hållbarhet och vikten av att vara rädd om naturens resurser. Generellt anses mänsklig påverkan som negativ för naturen, men Scandinavian Silver Eels ålodling i Helsingborg bevisar att det ibland är nödvändigt att ingripa för att stötta en ekologisk utveckling.

Ålen är ett mycket intressant djur med många unika egenskaper. I en ålodling blir cirka 75 procent av antalet individer hanålar, vilka sällan blir större än 200 gram. I den svenska naturen blir cirka 95 procent honålar som kan växa sig så stora som upp till 1-1.5 kg per individ. Ålens kön beror alltså på populationstätheten. Lever individerna tätt som i en odling blir det oftast hannar, och lever de däremot glest som i svenska sjöar blir det nästan alltid honor.
Trots ålens fantastiska överlevnadsförmåga hotas den på många ställen i världen och den är sedan många år rödlistad i Sverige. Många ålrätter är delikatesser som konsumeras vid ålagillen men det är inte enbart konsumtion av ål som hotar dess fortlevnad. Det största hotet är snarare svårigheten för fisken att vandra i de naturliga leder som den följt under hundratals år.

Europeisk ål (Anguilla anguilla) vandrar så långt som till Sargassohavet (7.000 km) där den fortplantar sig. Larverna (Leptocephali) färdas med Golfströmmen tillbaka till Europa och utanför kusten genomgår den en metamorfos till en glasål som söker sig till sötvatten där den växer upp. I våra nordiska vatten kan det ta upptill 20 år innan den söker sig tillbaka till Sargassohavet som en silverål.
Under de senaste decennierna har antalet glasålar som kommit tillbaka från Sargassohavet minskat så kraftigt att ålen anses vara allvarligt hotad. Därför är arbetet som Scandinavian Silver Eel deltar i från Helsingborg ytterst angeläget.

Gör naturen en tjänst
Scandinavian Silver Eel är det enda företaget som idag odlar ål för konsumtion i Sverige. Verksamheten bygger på att importera glasål från flogen Severn i Storbritannien. Efter cirka tre månaders karantän sätts ungefär 70 procent av antalet individer ut i naturen. Resterande 30 procent används för odling till konsumtion. Ålyngel sätts inte enbart ut i svenska sjöar och vattendrag utan även i flera europeiska länder. Utsättningsprogrammet finanserias av bidrag från EU, den svenska staten, vattenkraftbolag, fiskevårdsföreningar, privatpersoner och från ålfiskare.

Den kommersiella odlingen av certifierad konsumtionsål uppgår till ungefär 150 ton årligen, varav drygt 90 procent går på export till Holland där man traditionellt förädlar små hanålar på omkring 150 gram till uppskattade rökta och fileterade delikatesser. Om man sätter mängden exporterad konsumtionsål i relation till mängden ål som återförs till naturen så kan man snabbt dra slutsatsen att Scandinavian Silver Eel gör stor skillnad.
– Just nu är ålen rödlistad, men vi räddar inte ålen genom att sluta äta den, förklarar Richard Fordham, vd på Scandinavian Silver Eel.
Glasålen som söker sig till sötvatten kan inte vandra upp beroende på fördämningar. Den står och stampar vid dammarna, svälter eller blir uppäten. Då gör Scandinavian Silver Eel naturen en tjänst genom att skonsamt fånga ålen och använda cirka 70 procent för utsättning. Tack vare den verksamheten överlever hela 95 procent, varav merparten som tidigare nämnt får komma tillbaka till naturen.
– Vi ser en tydlig förbättring i ålens situation, med bättre metoder för att fånga och ta hand om den levande ålen. Samtidigt finns det ett antal hot mot ålen, bland annat där glasålen fiskas illegalt. Vi kan bidra med att försöka sätta ut mer ål, men det måste också ske en förändring i hur man skyddar det legala glasålfisket, säger Richard Fordham som avslutning.