Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Ambitiösa miljömål möts med gemensamt utvecklingsbolag

Örebro och Kumla är två starka tillväxtkommuner i en mycket expansiv region. För att stärka konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter i båda kommunerna har man valt att samarbeta på flera plan, bland annat kring samhällsbyggnadsfrågor via det gemensamma utvecklingsbolaget KumBro.

– KumBro är en katalysator för hållbar utveckling i hela Örebroregionen, säger vd Petter Arneback inledningsvis.
Genom de helägda dotterbolagen KumBro Stadsnät och KumBro Vind samt delägarskap i Biogasbolaget i Mellansverige genererar KumBro positiva synergieffekter för både samhället och medborgare i ägarkommunerna.

Höga miljöambitioner
Både Kumla och Örebro har höga miljö och med klimatambitioner som bland annat säger att kommunerna ska bli självförsörjande på förnybar el genom företrädelsevis vindkraft till 2020. KumBro Vind har etablerats för att driva utvecklingen med etablering av nya vindkraftverk främst i Örebro län…
– Det krävs totalt ca 20 större vindkraftverkför att vi ska kunna uppfylla målet till 2020. I dagsläget äger vi tillstånd och har fattat beslut om att bygga sju vindkraftverk, men vi har fler projekt på gång. KumBro Vind är ett öppet bolag och vi ser gärna fler delägare både från privat och offentlig sektor.
Nästa stora steg kan enligt Petter Arneback bli att satsa på solenergiGenom större markbaserade anläggningar, ungefär så som Kraftpojkarna och Mälarenergi gjort i Västerås med den storskaliga anläggningen utmed E18. Ambitionen är att ha en solcellspark driftsatt under nästa år – kanske kan det till och med bli fråga om två parker, en i varje kommun.

Den största utmaningen
Enligt Örebro kommuns klimatplan ska medborgare och företag minska sin klimatbelastning med 40 procent till 2020. Kommunens mål för den egna verksamheten är något högre med 50 procent lägre klimatbelastning. I Kumla finns en liknande målsättning.
KumBros investeringar i vindkraft och solenergi är grundläggande för att kommunerna ska kunna bli självförsörjande på förnybara el. Det finns dock en annan stor utmaning, nämligen transportsektorn som idag står för en betydande del av klimatbelastningen i Sverige.
– Här är övergångsperioden längre, men en ökad användning av biogas utgör ett stort och viktigt steg i rätt riktning för att på sikt kunna fasa ut fossilberoendet även inom transportsektorn. Vi har inom KumBro valt att utveckla marknaden för biogas eftersom vi ser att det både är kommersiellt gångbart och innebär bättre resurshållning, förklarar Petter Arneback.
KumBro äger 50 procent av Biogasbolaget i Mellansverige, resterande 50 procent ägs av Karlskoga Energi och Miljö. Vid årsskiftet invigdes Biogasbolagets nybyggda anläggning för produktion av biogas i Karlskoga. Målsättningen är att öka tillgängligheten på biogas i regionen genom fler tankställen både Örebro och Kumla kommuner.