Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Annie Lööf förespråkar Sveriges gröna omställning

Annie Lööf vill bygga ett mer hållbart Sverige och pratar ofta om Centerpartiets närodlade politik. Den innefattar inte bara utvecklande av bättre förutsättningar för alla som producerar just närodlad mat, utan handlar i stort om att skapa underlag för fler jobb och bättre hälsa genom att satsa på saker som främjar vår miljö. Helt enkelt främjande av en grön omställning.

Den gröna omställningen som Annie Lööf och Centerpartiet vill genomföra omfattar många områden. Eftersom transportsektorn är dominerande när det gäller användning av fossila och tillika begränsade resurser är den ett högprioriterat område som måste ses över, bland annat genom att skapa bättre möjligheter för användning av biodrivmedel. Framställningen av biodrivmedel kan också generera fler jobb.
Samtidigt är samhället uppbyggt på ett sätt som skapat regionala klyvningar vad gäller jobb och välfärd. Den gröna omställningen ska bidra till att minska de regionala klyvningarna, genom att man med en bättre infrastruktur mer tids-, kostnads- och miljöeffektivt kan ta sig från en region till en annan.

Grön omställning gynnar alla
Omställning inom transportsektorn och utveckling av landets infrastruktur är ett par exempel, men det slutar inte där. Alla näringar kan dra nytta av en grön utveckling.
– Jag är övertygad om att en bra miljöpolitik kan bli en viktig jobb- och tillväxtmotor för Sverige. För Centerpartiet handlar det om att jobb och tillväxt går hand i hand med en effektiv miljö- och klimatpolitik – och vi ser att svenska företag är nyckelaktörer i den gröna omställningen, menar Annie Lööf.
– Det är företagen som producerar förnybar energi och biodrivmedel, och det är företagen som utvecklar nya, hållbara innovationer, fortsätter hon. Därför är det naturligt att satsa mer på våra företag och genom ökad tillväxt få bättre resultat på miljö- och klimatområdet. Under Alliansens styre sänktes Sveriges totala utsläpp av växthusgaser avsevärt, samtidigt som det skapades fler jobb. Det kan ses som ett bevis på att det går att skapa tillväxt och samtidigt värna om miljön.

Vill öka valfrihet och rörlighet
Lösningen är alltså inte att producera mindre – men att producera smartare och på ett nytt sätt. Den gröna omställningen handlar inte heller om att inskränka eller förbjuda utveckling genom att vi tvingas resa mindre – utan om att öka rörlighet med hjälp av mer hållbara alternativ.
Ökad mobilitet är i mångt och mycket en överlevnadsfaktor om man ser till Sveriges ställning globalt. Annie Lööf menar att vi till och med kommer att resa mer i framtiden – men vi kommer att kunna välja miljömässigt bättre alternativ.
– Centerpartiet vill öka valfrihet och rörlighet, och det går att göra det med hänsyn till miljön om man tar vara på hållbara alternativ, säger hon. Genom att satsa mer på förnybara bränslen i bilar och flyg, samt främja utvecklingen av en mer utbyggd och starkare tågtrafik, kan vi minska regionala klyftor och skapa ett Sverige med kortare avstånd.
– Jag ser en positiv utveckling under de senaste tio åren där hållbarhet har blivit en hygienfaktor inom det svenska näringslivet. I många företag har hållbarhet blivit en del av organisationens DNA. Svenska företag ska vara ett föredöme på området och politiken ska stötta en sådan utveckling. Därför talar vi mycket om den gröna omställningen inom Centerpartiet, säger Annie Lööf avslutningsvis.