Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Arbetslivsdiakon förbättrar och stärker arbetsmiljön

Svenska kyrkan har genomgått något av en förvandling under de senaste decennierna. Precis som andra verksamheter måste kyrkan som organisation förnya och modernisera sitt arbete för att kunna möta en allt bredare målgrupp. Tack vare ett projekt med satsning på arbetslivsnära arbete har Svenska kyrkan blivit en naturlig del av ännu fler människors vardag i Örebro.

Svenska kyrkan stöttar både företag och människor i Örebro på ett mycket nytänkande sätt. Arbetslivsdiakonen IngMarie Rice Edsbrand besöker regelbundet olika arbetsplatser runtom i Örebro och träffar på så sätt hundratals medarbetare samt en hel del chefer varje vecka. Besöken uppskattas av såväl de anställda som av ledningen, som ofta känner att mötet är ett viktigt komplement till utvecklingsarbetet på arbetsplatsen.
– Jag ser en klar fördel med att få träffa människor på deras arbetsplatser, som ska vara en naturlig miljö där man känner sig trygg. Det gör det betydligt lättare för oss att skapa kontakt och bygga relationer, och här gör jag ingen skillnad på chefer och medarbetare – alla som har ett behov ska få det stöd de efterfrågar, förklarar IngMarie Rice Edsbrand.

Erbjuder stöd i vardagen
Svenska kyrkan finns med oss under hela livet som ett andligt stöd i vår vardag och vår utveckling. För många spelar kyrkan en avgörande och stöttande roll framförallt i kris och svåra situationer. Många söker sig också till kyrkan och församlingslivet för att få uppleva social gemenskap och skaffa sig ett bredare kontaktnät.
Kyrkan erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter som passar alla målgrupper och åldrar. Det är en viktig del av det sociala arbetet som kyrkan driver dagligen. Genom arbetslivsdiakoni får Svenska kyrkan ännu större möjligheter att sprida kunskap och öka medvetenheten för hur kyrkan kan underlätta vid exempelvis svåra beslut eller kriser.
– Jag möter ofta människor som blir glada och upprymda över vårt arbete, det känns oerhört inspirerande och motiverande. Det vi vill åstadkomma med arbetslivsdiakoni är dels ett stöd i arbetslivet och dels en läkandeprocess om det behövs vid eventuell kris, upplyser IngMarie.

Svenska kyrkans nytänkande
Arbetslivsdiakoni är ett exempel på hur Svenska kyrkan vågar tänka nytt och satsa på nya områden, samtidigt som man värnar om de kristna traditionerna.
– En grundtanke inom kristendomen är att vi ska ta hand om varandra, och då är arbetslivsdiakoni en bra metod för att nå ut till fler, understryker IngMarie, som bland annat besöker arbetsplatser som Marieberg Galleria, Örebro Airport och IKEA.
Arbetslivsdiakoni kan också ses som en förlängning av Svenska kyrkans uppdrag gentemot församlingen, där kyrkan ska vara ett stöd för alla som bor och arbetar inom församlingens upptagningsområde.
– Att stötta under en kris är en lång process som sträcker sig under flera veckor, månader och ibland år. Det finns ett stort behov för den här typen av verksamhet och vi ser det som en del av vårt grunduppdrag när det gäller att bidra till den sociala hållbarheten här i Örebro.
Projekttiden sträcker sig till utgången av 2014 och kommer att utvärderas under året.