Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Arbetsmarknadsregionens gränser töjs med bra infrastruktur

Infrastruktur och logistik är ett av de största branschområdena i Göteborgsregionen och därmed även ett prioriterat utvecklingsområde inom Business Region Göteborg, BRG. Regionen har ett uttalat mål om att utöka arbetsmarknadsregionens omfattning från dagens 1,1 miljoner människor till att inkludera ungefär 1,75 miljoner.

Att kunna töja regionens gränser till den grad som behövs förutsätter en kraftig förstärkning av infrastrukturen. Det kan rentav vara så att Göteborgsregionen nu präglas av tyngre investeringar än någonsin, och på sikt kommer utvecklingen att gagna hela Sverige i form av bättre export- och pendlingsmöjligheter. En aspekt som är lätt att glömma är att även tjänsteföretag är beroende av goda kommunikationer för att nå ut till kunder och samarbetspartners.

Mer gods på räls
Göteborgs Hamn spelar en nyckelroll i regionens utveckling. Att rusta upp och bygga ut Hamnbanan fyller en viktig funktion när man talar om att förstärka regionens betydelse som logistiknav. I hamnens framtidsvision står utveckling för att kunna ta emot och distribuera större volymer, men allt kan inte passera via det befintliga vägnätet.
– Järnvägen måste nyttjas i större omfattning och därför är utvecklingen av Hamnbanan ett av de absolut viktigaste målen. Allt gods kommer inte att passera hamnen via rälsen, men om vi kan verka för att öka andelen som gör det har vi gjort både miljön och ekonomin en stor tjänst, säger John Wedel, som ansvarar för Infrastruktur och logistik inom BRG.
Idag är tåget inget bra alternativ om man reser eller skickar gods mellan Göteborg och Oslo. Det är en flaskhals som borde prioriteras, menar Wedel. BRG samverkar bland annat inom projektet Scandinavian 8 Million City, som handlar om att bygga en ny, modernare och snabbare järnvägsförbindelse på sträckan Oslo – Göteborg – Malmö/Köpenhamn.
– Det är ett långsiktigt projekt, men redan idag vill vi uppmärksamma vilka möjligheter ett höghastighetsstråk mellan städerna skulle medföra, tillägger John.

Utvecklar grön tätortsdistribution
Om utvecklingen av höghastighetssträckor finns på ena sidan av skalan av ytterligheter så finns tätortsdistribution på den andra. Göteborg ligger enligt John Wedel långt fram i utvecklingen av en välfungerande tätortsdistribution (citylogistik) där man kan se en utveckling mot elektrifierade distributionsfordon i innerstaden. Tack vare konceptet kan stora långtradare lastas av utanför staden och varorna distribueras istället med mer miljövänliga fordon.
– Den största fördelen är att man sparar på klimatet inne i staden. Än så länge finns det tre upplägg för citylogistiken fördelat på tre områden: Stadsleveransen, Lindholmsleveransen och Fiskleveransen. Vår roll från BRGs sida är att vi stöttar utvecklingen av nya stråk som kan anslutas till nätet för tätortsdistribution.

Fokuserar på högaktuella frågor
Stadsutvecklingen i Göteborg är mer intensiv än på länge. De centrala områdena omvandlas och nya stadsdelar byggs i det expansiva område som idag kallas Älvstaden. I det arbetet gör sig frågan om hur infrastrukturen ska förbättras också aktuell.
– Allt handlar om hur vi kan knyta ihop framtida strategier för staden som en attraktiv bostads- och företagsort samtidigt som vi löser utmaningen med stigande godsvolymer. Hur vill vi att det ska se ut framöver? Vi diskuterar frågan i samverkan med bland annat Göteborgs Hamn, Göteborgs universitet, Handelskammaren, Västra Götalandsregionen, Trafikverket och Göteborgs kommun.
John Wedel sammanfattar kontentan och det övergripande målet som kretsar kring att transportera så mycket människor och gods som möjligt med så liten miljöpåverkan som möjligt. Det är en fråga som är lika aktuell för Göteborgsregionen som för övriga Sverige.