Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Att satsa på miljön är att satsa på framgång

Sweco arbetar mycket brett med samhällsbyggnad där framtidens hållbara infrastruktur, markmiljö, energisystem och VA-ledningsnät är exempel på komponenter. De olika bolagen inom Sweco samverkar också på ett naturligt sätt i många projekt, det kan röra sig om allt från vägprojektering till planering av nya bostads- eller industriområden. Miljöarbetet löper som en röd tråd genom samtliga projekt.

VA-utredningar, miljöprovtagningar, flödesmätningar och specialutredningar för förebyggande av översvämningar är bara några exempel på tjänster som Sweco Environment kan erbjuda från Växjö. Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande och är ett av Sweco-koncernens ledord.
– Vi ser till hållbarhet och resurshushållning i alla uppdrag. Det är oerhört viktigt för framtiden att vi kan hushålla med naturens resurser och inom vårt verksamhetsområde uppmärksammas detta dagligen, säger ingenjör Jonas Backö från Sweco Environment i Växjö.

Allt faller tillbaka på resurshushållning
Vid planering och projektering av nya gator, nya bostads- och industriområden eller nya VA-ledningsnät kan Sweco vara behjälpliga för att göra provtagningar, mätningar, analyser, riskvärderingar och åtgärdsförslag. Genom att inkludera miljöarbetet i ett tidigt skede kan ett projekt flyta på smidigt och flera lösningar dikuteras.
– Miljölagstiftningen syftar till att minska risken för människors och djurs hälsa samt påverkan på miljön och om det ska byggas en skola ställer miljölagstiftningen annorlunda krav på hantering av jordmassor och mark än om man istället ska anlägga en ny väg eller en industri, påpekar Jonas.
Genom att anlita Sweco får kunderna tillgång till en mycket bred kompetensbas.
– För många kunder är det viktigt att säkerställa en enhetlig leverans där man har samma kontaktperson som fördelar de olika kompetenserna internt, förklarar miljökonsult Ida Ström. Vi har omfattande resurser och kan snabbt sätta ihop ett projektteam som har rätt kompetens för uppdraget.

Miljöprojekt ökar
Eftersom Sweco Environment är involverade i många projekt och i samverkan med andra Sweco-bolag har en ökande marknad är man ständigt på jakt efter nya medarbetare. Nyrekryteringar är att vänta under 2015, så väl inom miljöområdet som VA-området.
– Antalet miljöprojekt ökar i takt med att lagstiftningen skärps på flera fronter, säger Ida Ström. Allt fler blir medvetna om hur viktigt det är att göra en heltäckande miljöutredning innan projektet vidareutvecklas. Det kan inte minst spara stora ekonomiska resurser.
– Vi förutspår även en ökning inom VA-området där vi tror att efterfrågan på konsulttjänster kommer att öka. Det blir svårare att hitta rätt kompetens inom VA och då kommer många kommuner att behöva den typ av konsulttjänster som vi erbjuder, tillägger Jonas Backö.

Miljöns betydelse för Sweco
Framgångsfaktorn stavas samverkan och därför försöker Sweco ständigt utveckla sitt nätverk i Växjö och Kronoberg. Ida sitter bland annat med som representant för Sweco i Sustainable Småland, en samlingsplattform för näringsliv, Växjö kommun och Linnéuniversitet.
– Även här är det viktigaste budskapet att vi inte kan åsidosätta miljön för att nå lönsamhet och framgång. Att satsa på miljön är att satsa på framgång, det är så vi måste tänka för framtiden och därför har miljöarbetet ett så pass stort utrymme i alla Swecos projekt, säger Ida Ström.