Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Attraktiv Familj ska växa och utvecklas hållbart

Skåne Nordväst är en attraktiv del av den dynamiska Öresundsregionen. Här finns goda förutsättningar och stora möjligheter. Det bor nästan 330 000 människor och över 30 000 företag är verksamma i området. Konkurrensen mellan städer och regioner blir dock allt tuffare. Det handlar exempelvis om att locka till sig invånare, studenter, företag, besökare och investeringar.

För att klara denna utmaning måste vi samarbeta mer. Ensam är inte stark. Kommunerna inom Skåne Nordväst har därför enat sig bakom det gemensamma platsvarumärket Familjen Helsingborg. Ambitionen är att kommunerna ska upplevas som en sammanhängande stad där kommungränserna är underordnade helheten.

Vi samarbetar inom flera olika områden, exempelvis infrastruktur, utbildning, miljö- och energi. Skåne Nordväst har utarbetat en gemensam avfallsstrategi med tuffa miljömål, bland annat ska mängden hushållsavfall halveras till 2020. Allt avfall tas om hand och återanvänds, återvinns eller blir biogas och fjärrvärme.

NSR:s biogasanläggning är i dag en av landets största anläggningar för rötning. I anläggningen behandlas restprodukter från exempelvis livsmedelsindustrin och källsorterat matavfall som omvandlas till gas. Biogasen kan sedan användas i bland annat bilar och bussar. När kraven på miljövänligt bränsle nu ökar är nordvästra Skåne redo att bidra till omställningen till mer hållbara transporter.

Öresundskraft AB är ledande i att producera miljövänlig, närproducerad el och fjärrvärme. Det nya Filbornaverket är regionens största investering. Med kraftverket i drift får regionen en modern anläggning för att elda sopor. Det avfall som blir över efter sortering och återvinning kan då omvandlas till el och värme. Öresundskraft arbetar även med förnyelsebar energi och experimenterar med att låta småskaliga elproducenter sälja sitt överskott till bolaget.

Flera av Familjen Helsingborgs kommuner har mycket gott företagsklimat och regionen erbjuder attraktiva miljöer för boende och besökare. Det gör att allt fler flyttar hit. En utmaning blir därför att se till att regionen växer och utvecklas på ett hållbart sätt. Kopplat till detta finns goda möjligheter att bli en av Sveriges ledande platser för grön tillväxt och gröna jobb. När regionen stärker och utvecklar sin gröna profil skapas också möjligheter för regionens företag att använda det i sin marknadsföring. Näringslivet kan exempelvis visa på att deras avfall hanteras på allra bästa sätt med hänsyn tagen till miljön. Det stärker nordvästra Skåne och det gör att regionen hävdar sig ytterligare i en allt tuffare regional konkurrens.

Peter Danielsson
kommunstyrelsens ordförande Helsingborgs stad