Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Attraktiv karriär inom försvaret

Försvarsmakten söker nya samarbetsformer för att få en starkare koppling till näringslivet. I den nya organisationen krävs utökad samverkan med både offentliga och privata arbetsgivare över hela landet för att trygga framtida kompetensförsörjning.

– I framtiden kommer vi att ha ett ännu större behov av att dela på arbetskraften. Det gör Försvarsmakten redan idag med ett antal reservofficerare, men vi kommer att behöva rekrytera betydligt fler framöver. Det här är en fråga som inte bara är aktuell för Markstridsskolans del utan för hela Försvarsmakten, inleder skolchef överste Gustaf Fahl.

Spännande arbetsmiljö
– Försvarsmakten erbjuder en mycket spännande utvecklingsmiljö för både heltids- och deltidsanställda, säger Gustaf Fahl. För att vi ska vara framgångsrika och kunna möta vårt framtida behov av reservofficerare, det handlar om uppskattningsvis 800 eller fler inom arméförbanden, så måste vi dels vara attraktiva med en stimulerande arbetsmiljö och dels kunna erbjuda mervärden för andra arbetsgivare.
Markstridsskolans uppgift är att utbilda, utveckla och träna insatsförbanden och dess personal och för att kunna göra det krävs kompetens. En kvalitativ grundrekrytering är på så sätt viktig eftersom det krävs ett växande underlag av potentiella blivande officerare med intresse att tjänstgöra i Försvarsmakten både på heltid och deltid för att möta de framtida kraven på kompetens. Ett sätt att göra det är att ha ett nära samarbete med bland annat näringslivet där man tillsammans kan bidra till personalens utveckling, kompetens och motivation.
– Vi utbildar och utvecklar ledare i stridsmiljö. Det ger unika mervärden i form av uthållighet, stresstålighet och ökad samarbetsförmåga, bland annat. Allt det som näringslivet eftertraktar. Så det borde vara självklart att vi delar på arbetskraften, eftersom alla vinner på det.

Karriärmöjligheter inom regionen
Markstridsskolan är en av aktörerna inom Försvarsmaktsråd Skaraborg, en välkommen kraftsamling för att trygga just framtida kompetens med hela regionens tillväxt och framgång i åtanke.
Tillsammans med övriga förbanden i regionen kan MSS erbjuda en bredd i de olika möjligheter som erbjuds för både hel- och deltidsanställda officerare framöver något som gör rådet till en värdefull plattform.
Dels bidrar det till en utveckling av MSS, men också till att man inom regionen tillsammans kan arbeta för att få ett väl fungerande samarbete gällande personal och kompetensförsörjning inom gemensamma områden.
– För den som vill göra karriär inom försvaret är MSS ett mycket attraktivt alternativ. Vi är delaktiga i utvecklingen av hela Försvarsmakten, och det vi gör här har en direkt inverkan på all övrig verksamhet, säger Gustaf Fahl. Vi ser att vårt engagemang i Försvarsmaktsrådet bidrar med officersperspektivet där vi också ser till karriärvägar för soldater och officerare som en viktig fråga som vi tillsammans med civila arbetsgivare måste samarbeta kring.