Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Avgörande för Skandinaviens export och import

Karlskrona hamn har Skandinaviens bästa läge för transporter över havet mot Polen, Baltikum och Ryssland. Via de östliga förbindelserna når man så långt som Fjärran Östern och växande marknader där. Karlskrona erbjuder också den smartaste vägen från Skandinavien och ner till Adriatiska havet och Suezkanalen. Kort sagt – Karlskrona hamn spelar en nyckelroll i Skandinaviens export- och importsystem.

Det fördelaktiga läget är starkt bidragande till Karlskronas framgångar som logistiknav för Sverige och hela Skandinavien. Det finns dessutom ett antal andra faktorer som spelar en viktig roll för den fortsatta utvecklingen.
Karlskrona kommun driver ett intensivt utvecklingsarbete för att utveckla Verkö och hamnens kapacitet, samtidigt som rederinäringen fortsätter att investera för framtiden. Ett led i det är att kapaciteten på Stena Lines linje mellan Karlskrona och Gdynia har utökats genom att ytterligare ett fartyg trafikerar rutten. Stena Line har också tagit över en av de kommunala kajerna i syfte att vidareutveckla färjetrafiken ytterligare.
Med tätare avgångar möter Stena Line en ökande efterfrågan på både gods- och passagerartrafik mot kontinenten. Kommunen har också bråda tider med mycket nya utvecklingsplaner som väntar på att sättas i verket. Ett av de mest angelägna är utfyllnad av två vikar som omger det befintliga hamnläget för att bereda plats för mer verksamhet, kanske till och med nyetableringar.
– Vi har under flera år arbetat för att maximera nyttjandegraden av de befintliga kajerna, men nu är efterfrågan så stor att vi är i akut behov av att bygga ut hamnen på Verkö, konstaterar hamnchefen Bo Lindsjö.
Än så länge finns inget beslut fastställt om när vikarna eventuellt ska fyllas ut, men det som däremot är tydligt är att en sådan utveckling skulle innebära ett kraftigt tillskott på mark i direkt anslutning till hamnen, det vill säga en lokalisering som är ytterst attraktiv för alla typer av transportberoende verksamheter.

Fortsatta möjligheter
Vidareutveckling av intermodala transportlösningar är en mycket stor angelägenhet för Karlskrona hamn. Tack vare en uppgraderad och elektrifierad järnvägsförbindelse norrut, ett projekt som ingår i EU-initiativet Motorways of the Sea, har Karlskrona fått en starkare förbindelse mot Stockholm respektive Göteborg. Inom projektet har godstrafiken in till hamnområdet också förnyats med elektrifierade spår för maximal miljövänlighet och tillgänglighet.
Hamnen, tillsammans med Verköbanan, är en viktig del av den nya transportkorriden Baltic Link som förbinder Skandinavien med Öst- och Centraleuropa, Adriatiska havet, Suezkanalen och Sydostasien. Ju kortare transportvägar, desto miljövänligare och kostnadseffektivare frakt. I takt med att fler upptäcker fördelarna med att transportera sitt gods den kortaste vägen mot öst och söderut genom Europa, desto större blir pressen på hamnens utveckling.
– Karlskrona hamn har ett strategiskt läge i Östersjön och dess betydelse förväntas öka. Samtidigt expanderar flera av verksamheterna på Verkö och efterfrågan på markytor har aldrig varit så stor som den är nu. Det är därför av yttersta vikt att vi kan bereda större markytor för fortsatt utveckling. Att fylla ut vikarna Långalisaviken och Solviken i Verköområdets sydöstra del är en stor utvecklingsmöjlighet, menar Tore Almlöf, chef för strategisk planering i Karlskrona kommun.