Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Balans mellan utveckling och bevarande vid Provplats Vidsel

Försvarsmakten och FMV samverkar i utvecklingen av det svenska försvaret, där ny teknik möter ny personal. Det är få andra arbetsplatser som kan erbjuda en lika varierande vardag och teknikhöjd som FMV:s Provplats i Vidsel. En stor utmaning är att området ligger avskilt, ganska långt från bebodda trakter och därmed även relativt okänt för omvärlden.

På Provplatsen i Vidsel bedrivs en omfattande test- och övningsverksamhet med såväl industriell som militär tillämpning. Eftersom det inte finns några andra flygverksamheter i närheten kan man flyga ostört och i princip när som helst i det 8800 kvadratkilometer stora luftrummet.
– Vi kan bedriva test- och övningsverksamhet dygnet runt, året om. Det ger stora fördelar när man vill testa under olika förhållanden, i mörker kontra dagsljus, i kallt klimat och så vidare, säger Annika Lindh, tidigare projektledare på Provplatsen i Vidsel.
Något som man dock måste tänka på och ta hänsyn till i den dagliga verksamheten, är att nästan hela provplatsen omfattas av EU:s skyddsområde för Natura 2000, och en stor del är också naturreservat med aktiv rennäring bland annat.

Vad innebär miljöfrågor för FMV?
För FMV är arbete med miljöfrågor inget nytt, men provplatsen i Vidsel är unik då den omfattar ett stort område av internationellt intresse ur miljösynpunkt.
– Natura 2000 är en benämning och ett nätverk inom EU för områden med särskilda skyddsvärden. Det innebär bland annat att man inte får bedriva verksamhet som stör den biologiska mångfalden i området, förklarar Annika Lindh.
Att lämna miljörapporter regelbundet är bara en del av åtagandet. FMV ska även bedriva miljöfrämjande arbete och har nyligen tillsatt en ny miljösamordnare som bland annat har i uppdrag att se över all daglig verksamhet med hänsyn till områdets karaktär och bevarande av den biologiska mångfalden.

Balans mellan utveckling och bevarande
Efter varje provkampanj genomförs ett omfattande städjobb i området. Bogserlinor och metallskrot avlägsnas och det förs protokoll över vilka områden som berörs när en övning avslutats. Det som inte kan avlägsnas direkt kommer att fångas upp i nästa skrotletarkampanj, ett event som genomförs regelbundet för att hålla naturområdet rent.
– Vi arbetar under tillstånd från Länsstyrelsen och har mycket strikta villkor för hur vi kan och får bedriva verksamheten så att vi inte ändrar områdets förutsättningar, säger Annika Lindh.
FMV utvecklar verksamheten i Vidsel med hänsyn till de bestämmelser och regler som finns inom Natura 2000 samt det svenska naturskyddet, som på många punkter är striktare än europeiska motsvarigheter. Det är en viktig balans mellan utveckling av framtidens provplats för vapensystem och bevarande av unika naturvärden.