Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Baltic Bunkering tror på miljömässig utveckling – men den måste vara genomförbar i stor skala

Baltic Bunkering AB har sedan 1980-talet försett i världsmarknaden med miljöklassat fartygsbränsle. Med allt strängare miljökrav ökar utmaningarna för de nordiska rederierna som samtidigt måste konkurrera med resten av världen för att behålla volymer. Baltic Bunkerings VD Dick Ekström tror på miljöfrämjande utveckling, men samtidigt måste det vara ekonomiskt gångbart för att rederinäringen ska kunna överleva och utvecklas.

Nordiska miljöinitiativ har länge varit väldigt framåtsträvande. Enligt nya direktiv för 2015 ska fartygsbränslet hålla en svavelhalt på 0,1 procent, mot dagens 1,5 procent. Det blir en stor utmaning som innebär mycket höga bränslekostnader vilket i sin tur tvingar redarna att höja priset för sina tjänster. Det kan medföra att kunderna väljer andra vägar där de nordiska rederierna inte längre utgör ett alternativ. Detta skulle innebära stora förluster, inte enbart för rederierna själva, utan för hela näringen inklusive företag som verkar i angränsande näringar.

Rederinäringens utmaningar
Baltic Bunkering köper in och säljer fartygsbränsle från hela världen. Det handlar mycket om att förmedla tjänster och kunskap för att driva den nordiska marina näringen framåt. Dick Ekström oroar sig för de utmaningar som de nya svaveldirektiven för med sig, inte minst med tanke på en ökande konkurrens från andra länder.
– Utveckling är bra, och vi ska värna om naturen, det råder det ingen tvekan om. Men miljömässig utveckling kan inte ske enbart genom att ett fåtal smånationer ställer om, omställningarna måste vara enhetliga och gälla globalt för att få effekt.
En förändring måste vara ekonomiskt gångbar, annars riskerar den nordiska rederinäringen att förlora fäste på den globala marknaden.
– Vi tror på en samhällelig och miljömässig utveckling, men det är fel att en mycket liten del av världens många aktörer inom den marina industrin ska behöva ta de stora kostnaderna. Det främjar inte utvecklingen i stort, därför bör man tänka om. Att sänka svavelhalten är naturligtvis bra för miljön, men det måste vara genomförbart också, annars kommer vi framledes inte kunna driva någon rederinäring alls här i Östersjön, poängterar Dick Ekström.

Kontakter världen över
Baltic Bunkering har långvariga relationer med de största leverantörerna av bunkerolja i världen. Kunderna finns också världen över. Inom företaget finns mycket kunskap som är viktig att förankra och förmedla gällande handel med fartygsbränslen. Kontakterna sker mycket med hjälp av modern teknologi där Baltic Bunkering från kontoret i Mariehamn håller daglig kontakt med kunder världen över.
Tack vare ett så pass brett kontaktnät kan Baltic Bunkering hålla sig a jour med de senaste trenderna inom den marina industrin och förmedla kunskapen till sina kunder. För framtida utveckling krävs en enhetlig globalt omfattande genomgång som ser till hela näringens utveckling samt de miljömässiga målen. Först då kan vi börja tala om utveckling.