Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Bästa fastighetsvärden för samhällsservice

Fastighetsbolaget Hemsö bidrar starkt till att utveckla en god samhällsservice inom äldreboende, skola, vård och rättsväsende. Samtliga är verksamheter som förutsätter säkra och trygga lokaler och det kan Hemsö garantera tack vare ett långsiktigt engagemang.

Hemsö äger i skrivande stund 362 fastigheter för samhällsservice varav de flesta finns i Sverige (för närvarande 82 procent), men Hemsö växer även utanför landets gränser. Fastigheternas samlade marknadsvärde uppgår till cirka 35 miljarder kronor, omfattande både svenskt bestånd samt resterande utanför landet.
Med lokal närvaro i snart 100 svenska kommuner blir Hemsö en naturlig samarbetspartner i utvecklingen av moderna samhällstjänster i ett förändringsbenäget samhälle.

Alltid hög miljöprofil
Det finns många exempel på hur Hemsö bidrar till att trygga välfärd genom att tillhandahålla bra lokaler för samhällsnära verksamheter. När det gäller nyproduktion är den gemensamma nämnaren för samtliga projekt att arbeta med miljöcertifiering, i Sverige används certifieringssystemet Miljöbyggnad där som lägst nivå silver ska uppnås.
I befintligt bestånd har Hemsö fokuserat på arbete med energieffektivisering och även här arbetat med en certifiering, energicertifieringen Green Builidng.
– Certifiering och den tredjepartsgranskning som det innebär är ett sätt för oss som fastighetsägare att få ett kvitto på att vi är framgångsrika i vårt hållbarhetsarbete, det är viktigt både för oss och för våra hyresgäster, säger Emma Weman, hållbarhetsansvarig på Hemsö.

Alltid utveckling
Efter framgångarna med Kvillebäcken har Hemsö gått vidare med projektering av Centrumhuset, den sista pusselbiten i det långsiktiga utvecklingsarbetet som pågått under många år i Sannegården på Norra Älvstranden i Göteborg.
En ny stadsdel kommer även att växa fram i Frihamnen där det nu planeras för nya bostäder varvade med verksamhetslokaler. Med det föds även behovet av lokaler för samhällsservice i området. Hemsö följer utvecklingen och är beredda att agera när tiden är inne.
Bland andra spännande projekt som verkligen sticker ut kan nämnas Hemsös utveckling av den hundraåriga S:t Larsparken i Lund. Färdigställandet av Grenverket, en modern byggnad som kombinerar verksamheter inom vård, skola och omsorg med kontor- och handelsverksamhet, öppnar helt nya möjligheter i området. Här finns nu möjligheter att etablera sig i Lunds grönaste område.

Alltid hållbart
När Hemsö bygger nya samhällsfastigheter är miljöfrågan prioriterad. Samtidigt finns en tydlig prägel av social hållbarhet eftersom Hemsös fastigheter används för samhällsnära service. Den tredje hållbarhetsaspekten är ekonomi, som måste beaktas för att det ska vara möjligt att göra nya investeringar som i sin tur också är hållbara.
En annan aspekt av hållbarhet som sträcker sig över alla perspektiv – det vill säga social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, är bättre nyttjande av befintliga fastigheter. Det är Hemsös multihallar ett bra exempel på. En multihall är en sporthall i till exempel en skola som planeras så att den får fler användningsområden. Genom att arbeta med utformning, teknisk utrustning och akustik kan en sådan hall bli både konferenslokal och kulturarena. På så vis kan man öka nyttjandegraden och åstadkomma resurseffektivisering. Dessutom ökar tryggheten i och med att det är liv och rörelse i och kring byggnaden fler timmar på dygnet.
Hemsö ska även fortsättningsvis vara en aktör som förknippas med hållbarhet.