Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Bästa logistikläge på tröskeln till Östersjöregionen

Nu bjuds ett gyllene tillfälle för företag inom tillverkning, bearbetning och logistik att etablera sig i Malmö/Köpenhamns storstadsregion, på tröskeln till Östersjöregionen med sina 100 miljoner konsumenter. Utvecklingen av Malmö Industrial Park i Norra Hamnen ställer cirka 650 000 kvadratmeter till förfogande för nya företagsetableringar. En del aktörer har redan tecknat avtal för att trygga en attraktiv placering.

Malmö Stad driver utvecklingen av Malmö Industrial Park tillsammans med Copenhagen Malmö Port. Satsningen är ett strategiskt viktigt steg för Malmö ur näringslivssynpunkt, eftersom den genererar fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning med fler företagsetableringar.
– Det långsiktiga målet är att attrahera internationella aktörer som vill dra nytta av ett mycket fördelaktigt läge med tillgång till hela norra Europa via Malmö, säger Magnus Alfredsson, projektledare för Malmö Industrial Park, Malmö Stad.

Bästa tänkbara förutsättningar
Malmö Industrial Park har bästa tänkbara förutsättningar för att bli en av Öresundsregionens mest attraktiva företagsparker. Eftersom tåg-, väg- och sjötrafiken knyts samman i Malmö Industrial Park är de trimodala logistiklösningarna väl utbyggda. Hamnen är navet i denna hantering, där gods flyttas mellan fartyg, lastbil och tåg på ett sätt som är både effektivt och mer miljövänligt.
Området ligger mycket nära Malmö godsbangård, det största järnvägsnavet i södra Sverige. Via Norra Hamnen kan inkommande och utgående gods hanteras utan fördröjning. Dessutom finns Köpenhamns stora internationella flygplats inom räckhåll, det naturliga valet för flygfrakt i norra Europa.
För det andra kommer industriparken att hålla konkurrenskraftiga hyresnivåer med möjlighet att teckna långa avtal. Det borgar för långsiktighet och stabilitet. Ambitionen är att området ska ha gemensamma lösningar för energiförsörjning, säkerhet, transporter, avfallshantering och återvinning, vilket gynnar hyresgästerna och minskar kostnaderna för alla parter.
– Genom att jobba med hållbarhet och industriell symbios, att dra nytta av olika verksamheter i området och hitta synergier, kan effektiva och smarta lösningar tas fram i området som bidrar till en stark hållbarhetsprofil i området för all företag som väljer att etablera sig här, tillägger Magnus Alfredsson.

Nya möjligheter för Malmö
I en första etapp frigörs en etableringsbar yta på cirka 450 000 kvadratmeter (markområdet är cirka 650 000 kvadratmeter). Fullt utbyggt rör det sig om totalt upp till 900 000 kvadratmeter mark för hela logistikparken, där ungefär 650 000 kvadratmeter avsatts för etablering av industriell verksamhet.
Med tanke på industriparkens läge kommer det i första hand att röra sig om etableringar av företag inom tillverkning, bearbetning och logistik, samt serviceverksamhet kring dessa näringar. Satsningen kommer också att bidra till att det skapas ett starkare exportflöde med mer gods över kaj.
Först ut blir Skanska som ska etablera ett nytt kubiklager på cirka 35 000 kvadratmeter i södra hörnet av Malmö Industrial Park. Intresset är även stort från andra aktörer som ser fördelarna med att etablera sin verksamhet i kajläge, med övriga transportslag som starka komplement.
– Malmö Industrial Park öppnar helt nya möjligheter för hela Öresundsregionen som ett av norra Europas främsta logistiknav. Att koppla ihop olika transportslag i hamnen skapar gynnsamma synergieffekter för alla som väljer att etablera sig här, konstaterar Magnus Alfredsson.