Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Båstad har alla möjligheter när Hallandsåsen öppnas

Båstad växer. Med dubbelspårig järnvägsförbindelse genom Hallandsåsen blir det en markant kapacitetsökning från fyra till 24 tåg i timmen som går genom kommunen. Kommunens invånare får ökade pendelmöjligheter och industrin blir mer konkurrenskraftig med bättre infrastruktur. Regionen knyts ihop på ett helt nytt sätt. Det planeras för en ny station i en ny stadsdel i Båstad som kommer att blomstra med nya bostäder, butiker och all tänkbar service. Dessutom kommer det att anläggas en ny Pågatågsstation i Förslöv, kommunens näst största ort, på Hallandsåsens sydsida.

Det har länge funnits en ambition att stärka järnvägsförbindelsen från Oslo till Göteborg och vidare ner till Malmö för att slutligen nå Köpenhamn. De fyra städerna bildar tillsammans ett av norra Europas viktigaste transportstråk för både gods och passagerare. En stor utmaning har varit Hallandsåsen. Tidigt beslutades det om att bygga en tunnel genom åsen som skulle stå klar 1999. Problematiken med att åsen bland annat var vattenbärande och en del andra tekniska utmaningar visade sig snart och bygget lät sig dröja.
2005 kom ett nytt beslut om att försöka tackla utmaningarna och tack vare ny teknik har projektet nu blivit verklighet. Faktum är att man skruvat upp tempot rejält och det ena tunnelröret är redan färdigställt. Det andra röret ska vara färdigborrat mot slutet av året, och under 2014 och 2015 kommer järnvägen att byggas genom tunnlarna. Med dubbelspår genom Hallandsåsen kommer det att ske en stor kapacitetsökning från fyra tåg i timmen till hela 24 tåg i timmen. Mitt i all denna utveckling ligger Båstad.

Ny stadsdel växer fram
Båstad omges av hav på två sidor och Hallandsåsen på en tredje. Området kring den planerade stationen är nästan det enda i centrala Båstad som inte redan är bebyggt. Här planerar kommunen nu genomföra stora projekt med hundratals nya bostäder och kontakter är redan etablerade med ett antal privata aktörer såsom Peab, JM och NCC.
– Vi är nu mitt uppe i planprogrammet och planerar för den framtida bebyggelsen och infrastrukturen. Efter ett så pass långt uppehåll i planeringen, då beslutet om huruvida man skulle bygga en tunnel genom Hallandsåsen låg på is mellan 1997 och 2005, känns det oerhört bra att nu få sätta igång, säger en entusiastisk Tomas Rikse, kommunchef.
Kommunens ambition är att skapa en attraktiv och levande stadsdel i anslutning till den nya stationen. Här planeras även för en del personalintensiva verksamheter för att optimera nyttan av investeringen där boende, arbetsmöjligheter och kollektivt resande knyts ihop.

Kommunen lever upp året om
Båstad har alla möjligheter nu. Den stora kapacitetshöjningen som järnvägen medför innebär stora tillväxtmöjligheter där fler människor med största säkerhet kommer att välja Båstad som boendeort året om. Båstad är traditionellt en sommarstad med en befolkning på omkring 50 000 på sommaren och 15 000 på vintern.
– Med fler invånare som bor här året runt kommer hela kommunen att leva upp med aktiviteter och evenemang även på vintern. Vi har redan bra kommunikationer med flygplatsen mellan oss och Ängelholm. Här går över 20 turer till Stockholm dagligen. Vår region sammanlänkas med övriga Sverige på ett helt nytt sätt nu när Hallandsåsen öppnas och vi är mycket positiva inför framtiden nu, säger Tomas Rikse avslutningsvis.