Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Bättre stad för alla

Västerås befinner sig i startgroparna för en mycket spännande utveckling. Det händer mycket i staden just nu, med många pågående och planerade nybyggnationer, nya stadsdelar och helt nya stråk och gaturum. Det största projektet är Mälarporten, som blir en ny, levande stadsdel och en naturlig brygga mellan city, Mälaren och intilliggande områden.

Mälarporten är ett cirka 100 hektar stort område mitt i centrala Västerås. Byggnationen av ett nytt resecentrum, som samordnar olika trafikslag och ökar tillgängligheten i city och regionen, utgör startskottet och en av de viktigaste satsningarna som görs inom Mälarporten och i Västerås stad som helhet.

Resecentrum blir viktig pusselbit
Att bedriva en stadsutveckling för att Västerås stadskärna ska närma sig Mälaren är inget nytt, det har man arbetat med under flera decennier. Flera av stränderna kring Mälaren har utvecklats till bostadsområden. I området kring Mälarporten har det funnits en del utmaningar och till och med hinder för att knyta ihop stadsdelen med vattnet. Bland annat så har befintliga verksamheters inriktning gjort det problematiskt att bygga nytt på marken närmast vattnet.
– Mälarporten är Västerås mest komplexa stadsutvecklingsprojekt någonsin, men nu är det dags att lösa utmaningarna och möta framtiden, säger Sanna Edling, projektledare för utveckling av Mälarporten inom Västerås Stad.
Byggnationen av resecentrum blir en viktig pusselbit för att förbinda staden med Mälaren. Samtidigt pågår en diskussion om huruvida det befintliga avloppsreningsverket bör flyttas och i så fall vad som ska byggas där i stället. Ett annat alternativ är att anlägga en park ovanpå delar av reningsverket, om det ska vara kvar. Oavsett om det flyttas eller inte så är det stora förändringar som väntar staden.

Som en stad i staden
Fastighetsägare, näringsidkare, organisationer och aktörer i city, invånare i Västerås, politiker, förvaltningar och bolag i Västerås stad samverkar för att utveckla sin stad genom projektet Kraftsamling. Om 20 – 30 år kommer Västerås att vara en helt annan stad än idag. Hela Mälarporten är en del av den utvecklingen, som kan liknas vid att placera en helt ny stad mitt i staden Västerås.
– Vi ska inte flytta på Västerås, men vi kommer att få en stad i staden som är dubbelt så stor som Kiruna. Kiruna flyttar sin stadskärna just nu och det projektet har pågått under lång tid. Utvecklingen i Västerås city kan jämföras med den flytten, och är en process som omfattar enorma byggprojekt med tiotusentals kvadratmeter nya bostäder, kommersiella fastigheter och nya mötesplatser. Plus allt som redan finns och som ska bevaras. Detta är ett projekt med många dimensioner, säger Anders Lerner, strateg inom Västerås Stad och projektledare inom Kraftsamling Västerås City.

Bygga bättre stad för alla
Idag talas det mycket om stadsutveckling över lag och i Sverige går urbaniseringen fort. Genom samarbetet med Bumbee Labs och den nya metoden att mäta flöden kan man i Västerås redan nu se vilka platser i staden som är mest besökta. Vilka attraktioner och evenemang som lockar flest människor, hur flödena ändras och när.
– Det handlar om att utveckla en bättre stad för alla. Vi ser väldigt positivt på att kunna fortsätta använda tekniken för att utveckla Västerås innerstad i samverkan med andra aktörer, säger Maria Fors, vd på Västerås Citysamverkan.