Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Betydelsen av rent vatten kan aldrig underskattas

Att rent vatten är en förutsättning för liv är alla medvetna om. Men att rent vatten dessutom är den bärande konstruktionen för effektiva kyl- och värmesystem är nog mindre känt. Det vill teknikföretaget Enwa Water Technology i Göteborg ändra på.

– Vi ser att fler och fler fastighetsägare vill att deras fastigheter ska bli problemfria och få förlängd livslängd. Som konsekvens kan de minska sina kostnader och värna om miljön, säger Anders Wall, försäljningschef på Enwa Water Technology.
Enwa har i över tjugo år fostrat många teknologier kring vattenrening. Det finns få aktörer på marknaden som är lika heltäckande när det gäller produkter och tjänster för att rena vatten. Vid Enwas anläggning i Göteborg utvecklas nya system och banbrytande lösningar till landbaserade installationer för tillverkningsindustrin, fastigheter och den marina sektorn för att trygga tillgången till rent dricksvatten och andra behov som har med rent vatten att göra.
Bättre prestanda med rent vatten
Med systemet EnwaMatic, som är en unik och patenterad produkt på den globala marknaden, ser Enwa till att skapa bästa tänkbara förutsättningar för en optimal energianvändning i slutna kyl- och värmesystem. Vattenburna system är vanligt förekommande i såväl kommersiella som privata fastigheter. För att de ska fungera med bästa effekt måste vattnet i systemet hållas rent. Om vattnet istället är förorenat finns stora risker för avlagringar och korrosion som på sikt kan äventyra hela systemet.
En stor fördel med EnwaMatic som reningssystem är att det är möjligt att installera i såväl befintliga fastigheter som vid nybyggnation. Det är också möjligt att anpassa utifrån storlek på såväl fastighet som kyl-och värmesystem.
– Det kopplas enkelt in i vilken fastighet som helst och stör inte andra funktioner genom att bullra eller ta upp stora utrymmen, säger Christer Andersson, teknologichef på Enwa. Installationen är också relativt enkel, även om själva innovationen är komplex. En annan stor fördel är att EnwaMatic är ett helt kemikaliefritt system – troligtvis den enda helt kemikaliefria lösningen som finns på marknaden för samma ändamål.
Enwa har sedan många år installerat storskaliga system för rening av vatten i kyl- och värmesystem i olika typer av kommersiella fastigheter. Bland annat på flera internationella flygplatser i och utanför Sverige. Trenden visar att just flygplatser värnar om sina landbaserade verksamheter, eftersom det är där man kan påverka mest gällande energiförbrukning och utfasning av fossila källor. När flygplatser ska bli fossilfria verksamheter är EnwaMatic med andra ord en sund investering.
– Men miljöfrågorna är inte bara i fokus för flygplatser, säger Anders Wall. Även på marinsidan ser vi ett ökat intresse för dessa frågor och har levererat EnwaMatic till bland annat kryssningsfartyg och passagerarfärjor där miljö står högt på agendan.

Enwa levererar hållbarhet
Enwa har under årens lopp även levererat många andra typer av anläggningar som en del i hållbara utvecklingsprojekt runtom i Sverige och övriga världen. På Väderöarna i Bohusläns skärgård har en anläggning som först utvecklades för marin tillämpning installerats för att förse gästhamnen med rent dricksvatten. Många större fartyg har också Enwa Water Maker, som är Enwas system för omvandling av saltvatten till dricksvatten.
Enwa som företag är med sin specialistkompetens kring vattenrening en del av en större utvecklingsprocess där Göteborgsregionen ska bli Sveriges bästa region för etablering och utveckling av teknikrelaterade och inte minst hållbara verksamheter.