Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Biokol kommer att bidra till att göra metallurgisk industri mer hållbar i Norden

Carbomax har höga ambitioner och en tydlig vision för framtiden genom att hjälpa den nordiska metallurgiska industrin att reducera användningen av fossilt kol. Det pågår redan en spännande utveckling inom stålindustrin för testproduktion av fossilfritt stål (HYBRIT) och Carbomax har nu inlett ett samarbete med en producent av biokol, som ersättning för hela eller delar av det fossila kol som behövs för stålproduktion.

Carbomax siktar högt efter fusionen med uppköpta AB Ferrolegeringar, som sedan flera år tillbaka är helintegrerat i bolaget. Siktet är helt inställt på att hjälpa metallurgisk industri att arbeta mer hållbart med tillgång till en större andel förnybara och återvunna råvaror.
– Det är en mycket spännande period just nu, där mycket utveckling sker och där vi kommer att bidra till att nya hållbara råvaror introduceras i metallurgisk industri, säger Catharina Lindgren, vd på Carbomax.

Lång erfarenhet av effektiv resursanvändning
Carbomax hanterar sedan många år kundernas restprodukter och återvinner materialet som blir till ny råvara och går tillbaka till stålproduktionen. Andelen återvunnet material måste öka för att spara på användningen av den ändliga jungfruliga råvaran och därmed blir den metallurgiska industrin mer långsiktigt hållbar. Men man nöjer sig inte med det.
– Våra kunder är nu mer intresserade än någonsin av att återvinna så mycket som möjligt av sina restprodukter och därigenom skapa en cirkulär produktion. Vi ser en stor utvecklingspotential här framöver. Vi har redan en lång erfarenhet av effektiv resursanvändning och återvinning som vi kan bygga vidare på för att hjälpa kunderna realisera drömmen om den cirkulära produktionen, menar Catharina Lindgren.

Testar fossilfritt kol
Det räcker inte med effektiv resurshantering. Carbomax vill ta utvecklingen ännu längre. Sedan ett år tillbaka bedrivs ett samarbete tillsammans med Envigas AB i Bureå nära Skellefteå, som har ambitionen att tillverka biokol baserat på restprodukter från trä- och skogsindustrin i Sverige. Skogsråvaran genomgår en pyrolys och genom processen bildas en ren kolprodukt med högt kolinnehåll.
– Vi befinner oss precis i startgroparna med det här projektet. Vi har ett antal kunder med oss som är intresserade av att testa biokol i sina processer. I ett första steg ser vi en stor potential i att reducera användningen av fossilt kol, men eftersom biokolet har andra egenskaper måste man i testverksamheten successivt utveckla förutsättningarna, förklarar Catharina Lindgren.
Det aktuella biokolprojektet kommer sannolikt att få stor betydelse för framtidens hållbara och cirkulära stålproduktion och kommer sannolikt att öka den nordiska stålindustrins konkurrenskraft.

Hållbar logistik
Carbomax framhåller även att sitt långsiktiga samarbete med Mälarhamnar AB för lossning, lastning och lagring av stora mängder råvaror direkt i Västerås hamn är en central och miljöeffektiv framgångsfaktor för att säkra kvalitén och möjligheten för vidare transporter till våra kunder.
– Utvecklingen och ombyggnationen i hamnen för utökade godstransporter på Mälaren är avgörande för att logistiken i Mälardalsregionen ska fungera menar Patrik Axelsson, lagerchef vid Carbomax.
Carbomax har även vid avtalsförhandlingar tydliga krav på rapportering av reducerad CO2-påverkan från de rederier och transportörer som anlitas. Detta för att kunna redogöra för hur aktivt val av transportör bidrar till hållbara transporter.