Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Biologistudenter hjälper till att bygga företag

Innovation och entreprenörskap integreras i allt större utsträckning i dagens universitetsutbildningar. Det gäller inte minst för biologiutbildningarna vid Uppsala universitet, där kopplingen till näringslivet tydliggörs bland annat genom tillgängliggörande av aktuell forskning inom såväl åldrande som vågkraft.

Institutionen för biologisk grundutbildning, IBG, samordnar all utbildning på grund- och masternivå inom biologi vid Uppsala universitet. Institutionen är även involverad i aktuell forskning inom flera områden som är direkt eller indirekt kopplade till det breda biologiområdet. Samverkan med industrin är viktig inom både utbildningen och forskningen med flera framgångsrika exempel.

Företagen vinner på samverkan
Under studietiden erbjuds biologistudenterna flera möjligheter att samverka med näringslivet genom kontinuerliga projektarbeten. Många gör även sina examensarbeten ute på företag.
För studenter som väljer att läsa vidare efter grundutbildningen erbjuds möjligheten att välja den ettåriga påbyggnaden Entreprenörskolan där de läser kurser i innovationsteknik, projektledning och ekonomi samt gör ett större projekt i samarbete med ett företag Andra väljer masterprogram där IBG bland annat kan erbjuda en inriktning mot tillämpad bioteknik.
Det viktigaste är att nätverken som byggts upp under lång tid underhålls. En viktig aspekt i det är att företagen kan mäta effekten av att samverka med universitetets studenter och forskare. De forskningssamarbeten som finns vid IBG stärker banden mellan akademi och industri på flera sätt. Det är speciellt tydligt inom biologiområdet med koppling till Life Science där man sedan flera år bedriver ett gynnsamt samarbete med aktörer som GE Healthcare och ThermoFisher.

Från åldrande till vågkraft
Samarbete som finns vid IBG uppmuntras nu ytterligare inom ramen för universitetets satsning på innovationer och entreprenörskap. Bland annat finns det projekt som rör innovativa lösningar för ett mer hälsosamt åldrande inom programmet KIC ”Knowledge-Innovation-Community”– Healthy Living and Aging.
– Vi hoppas kunna bidra med resurser i form av både lärare och studenter i projektet, säger Margareta Krabbe, prefekt på IBG.
Samtidigt söker IBG stärka banden med det regionala näringslivet – stora som små aktörer. De mindre aktörerna kan vinna mycket på att exempelvis låta en student utföra marknadsanalyser inför nylansering och liknande uppdrag. På ett sätt kan man därför säga att Uppsalas biologistudenter redan har varit med och byggt upp många småföretag i regionen. Kunskaper inom biologiområdet är användbara nästan överallt. De flesta industrier är på något sätt beroende av kunskap som kan härledas till området.
– Behovet av kompetens inom biologiområdet ökar på flera håll i samhället. Om vi tar området förnybar energi med vågkraft som exempel så behövs marina och biologiska utredningar för att säkerställa hållbar utveckling av teknik. Det är ett exempel på kunskap som vi kan tillföra, fortsätter Margareta Krabbe.
Målet för IBG är att möta marknadens behov när det gäller kompetens inom biologi. Därför söker man ständigt efter nya samarbeten och nya möjligheter att stärka banden till industrin.