Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Blekinge Offshores satsning innebär ett stort steg för hela Sverige mot en mer hållbar framtid

Blekinge Offshore AB kan, med tillstånd från regeringen, genomföra en av världens hittills största vindkraftssatsningar till havs. Tillsammans med ett antal andra kapitalstarka investerare har Blekinge Offshore för avsikt att satsa upp emot 50 miljarder kronor i en havsbaserad vindkraftsanläggning som fördubblar energitillgången i södra Sverige. Det är ett mycket välkommet tillskott med tanke på de högre priserna i elområde 4. Regionen drabbas hårdast i landet då efterfrågan på energi är så pass mycket större än tillgången. En storskalig, modern vindpark i Hanöbukten är lösningen på problemet.

Blekinge Offshore har noggrant förberett för genomförandet av en av världens största energiinvesteringar om mellan 500 till 700 vindkraftverk placerade i Hanöbuktens västra del utanför Blekinge. Samtliga utredningar, samråd och remissomgångar är klara och miljökonsekvensbeskrivningen visar ingen påtaglig skada för något riksintresse i projektområdet. I november 2012 ägde huvudförhandlingarna rum.

Försvarsmakten
Den stora utmaningen har sedan start varit att få Försvarsmakten att på ett konstruktivt sätt engagera sig för att hitta lösningar på den påverkan de befarar att Blekinge Offshore kommer att medföra på deras verksamhet.
– Vi har tagit in experter som gjort noggranna utredningar i Hanöbukten och presenterat lösningar som gör det fullt möjligt för samexistens mellan den havsbaserade vindparken och Försvarsmakten. De tidigare kommunicerade utmaningarna med eventuella radarproblem har vi exempelvis kunnat presentera en lösning för. Eftersom vindparken byggs i en bukt så kan radarstationer placeras så de tillsammans ger full täckning av området, förklarar Anders Nilsson.
Vindparken upptar endast fem procent av Försvarsmaktens övningsområde. Inom Försvaret så kan övningarna idag ändå göras på resterande 95 procent utan problem, enligt Blekinge Offshores experter.

En mer hållbar framtid
Fullt utbyggd kommer vindparken i Hanöbukten att kunna leverera cirka 8 TWh ren energi inom elområde 4. Det motsvarar ungefär lika mycket energi som de båda kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck levererade tillsammans. Det är just i södra Sverige som energibehovet är som störst, idag råder ett underskott på cirka 16 TWh som medför att man måste frakta el från norr till söder med stora förluster på vägen. Ibland måste energin importeras från andra länder. Det är inte långsiktigt hållbart vare sig ur ett miljömässigt eller ekonomiskt perspektiv.
– Den nya vindparken tryggar lokal produktion av grön energi. Investeringen innebär ett steg för hela Sverige mot en mer hållbar framtid där en större andel av landets energibehov kan tillgodoses med förnybara resurser. Dessutom kommer byggnationen att generera minst 1000 arbetstillfällen i södra Sverige, och ytterligare minst 1000 jobb i resten av Sverige, berättar Anders Nilsson vidare.

Ett spännande 2013
Blekinge Offshore ägs av VindIn AB, ett vindkraftsbolag som etablerats av tio av landets stora och mest elintensiva företag. Sveriges första kommersiella vindkraftsbolag Eolus Vind AB och Blekingeföretaget Vingkraft AB är de andra delägarna. Tillsammans utgör de tre ägarna en mycket kraftfull organisation med gemensamma långsiktiga mål. Kapital finns, viljan och motivationen finns. Nu saknas bara ett beslut.
– Den 7 februari 2013 kommer ett besked från Mark och Miljödomstolen. Vi hoppas naturligtvis på ett positivt domslut men på grund av projektets omfattning är det möjligt att ärendet sänds vidare och hamnar hos regeringen, och då hoppas vi på ett slutgiltigt beslut till hösten. Då kan vi rimligtvis påbörja byggnationen av parken under 2015. Det blir ett spännande år för oss, säger Anders Nilsson avslutningsvis.