Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Bollnäs skapar utveckling på entreprenöriella grunder

Det talas allt mer om en entreprenöriell utveckling där entreprenörskap och företagande letar sig in i samhällets olika funktioner; inte minst i skolvärlden som ska rusta barn och ungdomar för framtiden.

I Bollnäs kommun skapas förutsättningar för människor att kunna utvecklas entreprenöriellt. Det sker bland annat genom insatser i skolan, samverkan kring UF-verksamhet samt genom att samarbeta med Drivhuset Gävleborg, vars uppgift är att underlätta och möjliggöra för människor i eftergymnasiala utbildningar att kunna starta och driva företag under studietiden.
– Det entreprenöriella lärandet ska genomsyra hela skolgången, från grundskola och hela vägen upp till universitetsnivå. Det skapar goda förutsättningar för företagande och det är något vi från kommunens håll gärna bidrar till genom att starta, driva och delta i olika projekt och samarbeten, säger tf. kommunchef Gun Hedlund.

Kommunen skapar förutsättningar
Om det skapas en bra grund redan i skolan finns det goda förutsättningar för att utveckla ett rikt entreprenörskap. Men det krävs mer än så. Näringslivet förutsätter även god infrastruktur, bra logistik och bra lägen för etablering. Dessutom behövs lokaler och bostäder till konkurrenskraftiga priser. Saker som kommunen i stor utsträckning åtar sig att utveckla och förvalta.
– Det byggs mycket nya bostäder runtom i kommunen nu. Bollnäs är tillsammans med Gävle en av få kommuner som byggt kontinuerligt under de senaste åren och byggandet fortsätter under kommande år. Inflyttningen ökar och vi ser en stark efterfrågan på bostäder framförallt i centralorten, berättar kommunalråd Marie Centerwall.
Det kommunala bostadsbolaget Bollnäs Bostäder bygger nya hyresrätter men Bollnäs är även en attraktiv marknad för privata byggherrar. Kommunen har för avsikt att underlätta genom att tillhandahålla markanvisningar för bostadsbyggen med bra lägen.

Näringslivskontoret stöttar
Kommunen planlägger och tillhandahåller även mark i attraktiva lägen för framtida företagsetableringar. Det är en del av näringslivskontorets uppgifter som kretsar kring utveckling och tillväxt bland de företag som redan finns i Bollnäs samt de som är på väg att startas upp. Dessutom fokuserar man på insatser som kan locka nya etableringar till kommunen från andra delar av landet.
– Näringslivskontoret arbetar enligt en modell som kallas En dörr in som tillvaratar och bevakar kommunens och medborgarnas intressen ur ett näringslivspolitiskt perspektiv. Mycket kretsar kring samverkan och att aktivt möta intressenter som söker sig till Bollnäs, berättar Gun Hedlund.
Nyföretagarrådgivning, kompetensutveckling, mentorprogram, introduktionsutbildning för att starta företag i Sverige samt en företagardag är bara några exempel på vad kommunens näringslivsservice kan erbjuda.

Förverkliga idéer
I Bollnäs finns det enligt Gun Hedlund och Marie Centerwall gott om människor som vill och vågar satsa på att förverkliga sina idéer.
– Kommunen strävar efter att underlätta och skapa förutsättningar för dem, så att entreprenörerna väljer att verka i kommunen och för att förutsättningarna ska bli så bra som möjligt vad gäller ekonomisk- och sysselsättningsmässig tillväxt, förklarar Marie Centerwall.
– Näringslivskontoret anpassar hela tiden insatserna utifrån rådande omständigheter och genom att hörsamma behoven från näringslivet kan vi på olika sätt och med olika medel försöka möjligöra och skapa de rätta förutsättningarna för tillväxt, avslutar Gun Hedlund.