Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Breda satsningar på hållbara boenden

Hållbara boenden. Så lyder kommunalägda Nyköpingshems paroll kring såväl nutida som framtida bostadsprojekt. Med tydliga satsningar inom energi och miljö är man med och driver utvecklingen framåt mot kostnadseffektiva och klimatsmarta boenden.

Nyköpingshem ägs av Nyköpings kommun och är ett allmännyttigt bolag som med andra ord verkar utan enskilt vinstintresse. I stället återinvesteras eventuella överskott i olika satsningar och projekt, vilket förstås kommer hyresgästerna till godo i det långa loppet. Nyköpingshem etablerades redan på 40-talet och har genom åren således varit en väsentlig aktör i byggandet och utvecklingen av staden och kommunen. Idag är man Nyköpings ledande hyresvärd med drygt 3 700 lägenheter, vilka hyser ungefär 6 700 hyresgäster. Det rör sig om attraktiva boenden i hela kommunen, det vill säga i såväl centrala lägen i Nyköping som natursköna boendealternativ på mindre orter i dess omnejd. Prisvärdhet och valfrihet är två begrepp som genomsyrar hela bostadsbeståndet, och eftersom man jobbar med en decentraliserad organisation kan man hela tiden se till att bemanna sina bostadsområden med bovärdar, vilka alltid finns till hands för hyresgästerna.

Energi och miljö
Inom Nyköpingshem talar man om hållbara boenden, vilket innebär en utveckling som främjar ekologisk, ekonomisk och social välfärd för bolagets hyresgäster.
– Det handlar om att leva upp till ökade samhällskrav kring energi och miljö, säger Christer Gustavsson, VD för Nyköpingshem, och berättar att man bland annat medverkar i det så kallade Skåneinitiativet, vars uttalade mål är att anslutna bostadsbolag ska sänka den totala energianvändningen med 20 procent inom fyra år.
– Vi arbetar hårt med detta och målbilden håller, konstaterar Christer Gustavsson.
Han nämner också ett pilotprojekt kring en så kallad FTX-lösning som i korthet innebär att man i hus med minst fyra våningar återvinner frånluft, vilket minskar uppvärmningsbehovet, samtidigt som man åstadkommer ett sunt luftflöde i de aktuella bostäderna. Dessa blir därmed såväl energisnåla som kostnadseffektiva.

Stora renoveringsbehov
Nyköpingshem arbetar således brett avseende olika miljösatsningar, vilket bland annat har resulterat i effektiv avfallshantering i form av hushållsnära källsortering för hyresgästerna. Man har minimerat användandet av kemiska produkter vid fastighetsunderhåll och genomför kontinuerliga mätningar i syfte att förebygga radonförekomst. En annan åtgärd är att låta hyresgästerna själva styra över sina egna energikostnader genom att lyfta ur denna post från månadshyran.
– Det rör sig om många mindre åtgärder som tillsammans skapar stor effekt, men när det gäller energi- och uppvärmningslösningar rör det sig förstås om större investeringar, säger Christer Gustavsson och berättar att man för ungefär ett halvår sedan sålde ett antal fastigheter i syfte att återinvestera pengarna i upprustning av det befintliga bostadsbeståndet.
– Här, liksom i övriga Sverige, finns gott om bostäder från 60- och 70-talens miljonprogram. De är i stort behov av upprustning och vi har redan ett flertal ROT-projekt på gång kring stambyten och renoveringar av kök och badrum, berättar Christer Gustavsson.
Han konstaterar att de stora renoveringsbehoven av miljonprogrammets bostäder gäller generellt för landets bostadsbolag och härigenom hämmas byggandet av nya bostäder. Med Europas högsta produktionskostnader, svag konkurrens i byggbranschen och ökade kommunala krav på bland annat tillgänglighetsanpassning skjuter kostnaderna i höjden. Det påverkar förstås produktionstakten och främjar en utveckling som går mot mindre, bättre planerade och mer prisvärda bostäder. Nyköpingshem bygger till exempel just nu ett 20-tal seniorbostäder i östra Nyköping, och i planerna finns dessutom byggandet av cirka 250 nya lägenheter i kvarteret Förrådet och kvarteret Stormfågeln.