Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Castellums hållbarhetsarbete har många vinnare

Castellum satsar stort på att vara ett ansvarsfullt företag och en långsiktig fastighetsägare som investerar efter sunda värderingar. Under 2017 inleddes ett än mer intensivt hållbarhetsarbete efter en helt ny hållbarhetspolicy, omfattande flera delmål för de kommande åren.

Inom Castellums hållbarhetsarbete ryms alla aspekter av hållbarhet – det vill säga ekonomisk, miljömässig och social. De är också tätt sammanlänkade då miljöfrämjande insatser också oftast utgör en god ekonomisk affär.
– Det fortsatta hållbarhetsarbetet ska tas till en ännu högre nivå, lovar Fredrik Georgsson, fastighetschef på Castellum i Jönköping.

Framgångsrikt miljöarbete
De huvudsakliga miljömålen är att aktivt bidra till att minska resursanvändning och sänka energiförbrukningen, samt att eliminera koldioxidutsläppen till netto-noll på sikt. All energianvändning ska vara fossilfri. Vidare ska fler fastigheter miljöcertifieras och ekosystemtjänster utvärderas vid nyproduktion.
I de högt uppsatta besparingsmålen ska alla fordon som används inom Castellums verksamhet i region Mitt, där Jönköping ingår, vara helt fossiloberoende redan till 2020. Energibesparingen ska vara minst 2,5 procent per år – ett mål som man redan under 2017 överträffats med en besparing på 4,85 procent i regionen och hela 6,36 procent i Jönköping. Det visar på ett framgångsrikt miljöarbete med mätbara resultat.
– Vi har två verktyg som vi jobbar med för att följa upp och minska vår energi, berättar Fredrik Georgsson. Momentum är uppföljningssystemet där vi samlar alla förbrukningssiffror för att följa utfallet och i ett tidigt skede kunna upptäcka om energiförbrukningen är större än den borde vara.
– Fastwebb är en plattform som gör det möjligt för oss att styra våra fastigheter på distans via nätet. Här kan vi enkelt göra samtliga justeringar och ändringar av drifttider, värmekurvor och liknande – allt som krävs för att uppnå en effektiv drift helt enkelt.
När det gäller utveckling av mer hållbara fastigheter kommer Castellum att fokusera ännu mer på miljöcertifiering där minst 50 procent av hela beståndet ska vara certifierat till 2025. Alla nyproducerade fastigheter ska certifieras, och alla förvärvade fastigheter som ägts under mer än ett år ska miljöinventeras. Vid nybyggen ska man också främja för att återskapa minst lika många ekosystemtjänster på plats.
Den ekonomiska hållbarheten är tydligt kopplad till den miljömässiga, eftersom resursbesparingar medför sparade kronor och ören. En lägre energiförbrukning kan räknas som rent insparat kapital, även om man behöver göra en investering i ny teknik för att möjliggöra det. De ekonomiska målen är viktiga för att få kapital över för fortsatt samhällsnära utveckling, som exempelvis olika sociala projekt som Castellum medverkar i.

Socialt arbete vinner alla på
Castellums hållbarhetsarbete har många vinnare, inte minst när man talar om den sociala hållbarhetsaspekten. Ett exempel är samarbetet med SAM-Hjälp i Jönköping, som i november förra året fick en popup-butik i Hotellet 8 i centrala Jönköping.
– Vi fick frågan om vi kunde tänka oss en affärslokal i city och bestämde oss för att satsa. Vi ser det som en stor gåva till oss. Att ha en butik i city har gett oss fantastiska utvecklingsmöjligheter, säger Jörgen Ruther, verksamhetsansvarig för SAM-Hjälp.
Castellum har tidigare upplåtit lagerlokaler till föreningen och nu stöttas verksamheten ytterligare genom att upplåta en vakant butikslokal kostnadsfritt under fyra månader.
– I vårt uppdrag som långsiktig aktör och samhällsbyggare ingår att vi ska engagera oss för utsatta grupper, säger Björn Pellnor, initiativtagare och förvaltare på Castellum i Jönköping.
Butiken har blivit ett lyft för verksamheten, och Castellum har gjort det möjligt för SAM-Hjälp att träffa nya målgrupper och utöka sitt bistånd till fler.