Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Catharina Elmsäter-Svärd: Sverige ska ha en konkurrenskraftig sjöfart!

Genom en ansvarsfull ekonomisk politik har Alliansregeringen kunnat upprätthålla goda säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna. Samtidigt som vi kunnat satsa på jobb, välfärd och Sveriges konkurrenskraft. Sänkt arbetsgivaravgift för unga och den sänkta bolagsskatten bidrar långsiktigt till att stärka näringslivet och sjöfartsnäringens konkurrenskraft.
 
För ett drygt halvår sedan presenterades handlingsplanen. För första gången någonsin kunde en svensk regering presentera en handlingsplan för att stärka den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Samtidigt kunde vi konstatera att decennier av bristande helhetssyn på sjöfarten och internationell konkurrens har lett till utflaggning. Jag vill därför vara tydlig med att regeringens mål är att förbättra förutsättningarna för den svenska sjöfartsnäringen. Genom konkreta handlingar.
Sedan handlingsplanen presenterades har jag rest otaliga mil över landet. Haft ännu flera samtal och diskussioner med representanter från organisationer, företag och det maritima klustret i stort. Men vad ännu viktigare är att punkt efter punkt, förslag efter förslag har kunnat kryssas från listan. Precis som vi lovade. Propositioner har lämnats till riksdagen, utredningar har startats och beslut har kunnat fattas.  Självklart kan jag förstå en önskan om att samtliga förslag skulle vara såväl beslutade som genomförda. Helst i går. Men i detta behöver man vara både ödmjuk och realistisk och vi är en bra bit på väg.

Många viktiga steg
Utökat sjöfartsstöd, ökade anslag till sjöfartsforskning, inre vattenvägar, stöd till mönstringsresor, beväpnade vakter ombord, ökad delegering till klassningssällskap, utredning om transporternas kostnadsansvar, kommunal medfinansiering av hamnar och farleder, stöd till TEN-T projekt, regelförenklingar, fortsatt arbete mot en maritim strategi och en rad ytterligare åtgärder. Alla med det gemensamma målet att stärka konkurrenskraften, konkurrensneutraliteten och en livskraftig sjöfartsnäring och maritimt kluster. Vägen dit är inte enkel, men med handlingsplanen har vi tagit många viktiga steg.
Samtidigt måste jag konstatera att trots ett spektrum utav åtgärder har föga förvånande den efterföljande debatten kretsat kring tonnageskatten. Frågan har florerat inom svensk politik sedan slutet på 90-talet och visst kan jag ha förståelse för att den väcker känslor. Det handlar om mer än bara skatter och pengar och trots att frågan utretts tidigare har underlagen varit allt för bristfälliga. Regeringen kommer därför tillsätta en utredning som ska analysera möjligheten att införa ett system med tonnageskatt i Sverige. Målsättning är att Sverige, i ett internationellt perspektiv, ska ha en konkurrenskraftig sjöfartsnäring.
 
Målet är att förbättra förutsättningarna
Sjöfarten är på alla sätt en global näring och påverkas av regler och konkurrens från hela världen. Vid en internationell utblick kan man konstatera att många svenska redare verkar under svårare konkurrensförutsättningar än sina internationella motparter. Regelverk, kostnader och hård internationell konkurrens är bara några av de saker som sjöfarten möter, men också möjligheter med sin kvalitet, säkerhet och kunskap.
Regeringens mål är att förbättra förutsättningarna för den svenska sjöfartsnäringen. Men politik och handlingsplan kan inte göra allt. Med hjälp av handlingskraftiga företag, stor kunskap och entreprenörskap ska vi tillsammans med det maritima klustret göra Sverige mera blått och sjöfarten mera grön.
 
Catharina Elmsäter-Svärd
Infrastrukturminister (M)