Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Combitech i Karlstad på frammarsch

Combitech är ett av Nordens största teknikkonsultbolag med över 1400 medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Företaget kombinerar teknisk spetskompetens med djupa branschkunskaper, helhetsförståelse och särskilt fokus på miljö och säkerhet. Combitech i Karlstad har sedan 2012 ökat personalstyrkan med 300 procent, och fortsätter att växa både lokal- och personalmässigt.

Framgången för kontoret i Karlstad är en kombination av personalens höga kompetens, företagets framåtanda gällande ny teknologi men även det geografiska läget. Karlstadkontoret har enkel åtkomst till nya geografiska marknadsområden. Att finnas nära kund är viktigt och Combitechs tyngdpunkt ligger i Sverige där företaget finns på 22 orter, samtidigt följer företaget sina kunder ut i världen. Detta, samt att Combitech blivit en erkänd aktör på marknaden, gör att Karlstadkontoret ständigt söker fler medarbetare för att tillgodose kunders efterfrågan på konsulter.

Vad gör Combitech?
Combitech i Karlstad har spetskompetens inom teknisk produktinformation och bistår exempelvis med: nulägesanalyser, informationsstrategier, organisations- och processutveckling, utveckling av koncept för återanvändning av information, implementering av informationssystem och metoder för översättning. Combitech tar tillvara på sina konsulters olika bakgrund, kunskap och erfarenhet för att öka sin kompetensbank, samtidigt som ny kunskap kommer kunden till godo och stärker dennes konkurrenskraft. En ”win-win situation” helt enkelt.

Dotterbolag till Saab AB
I ett samarbete med Combitech får man en flexibel och självständig partner. Företaget är oberoende av system- och produktleverantörer och kan verka fritt och flexibelt oavsett bransch. Detta understryks av företagets fria och obundna roll som självständigt dotterbolag till försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB.
I en högteknologisk miljö, som präglas av skarp global konkurrens och höga kundkrav, har Combitech utvecklats till ett företag i framkant när det gäller avancerad utveckling av produkter, verksamheter, säkerhet och system. Den tekniska utvecklingen kombinerat med hög kompetens gör företaget till ett tungt namn på marknaden.

Exempel ur verkligheten
Combitech har en bred palett med olika uppdrag. Ett exempel ur verkligheten är knutet till förbättring av processer för sammanställande av dokumentation som ansågs vara tidskrävande. I just det här fallet berodde det på en sammanslagning av flera produktionsenheter med olika sätt att hantera dokumentation. Projektledare Roger Knutsson kommenterar:
– Kvalitet på arbete avspeglas från processer och hög kvalitet innebär väl fungerande processer. När information och informationsflöden börjar bli vardag, märker man ofta kvalitetsförsämringar i systemen. Det svåra är att ta det enkla och vardagliga på allvar för att bibehålla kvaliteten.
Det Rogers team gjorde var att utföra en nulägesanalys och skapa en karta där intressenter lokaliseras, exempelvis fysiska personer och stödsystem. Kartan blev ett viktigt verktyg för att skapa en bild över arbetet som skulle utföras. Innan ett förändringsarbete kan startas måste en förståelse och en förankring skapas med hela den påverkade organisationen.
I just detta fall förändrades processen och arbetssättet för dokumentationshantering. Nomenklaturen som datakvaliteten bygger på granskades, och man skapade sig även en bild över hur grunddata tidigare lagrats. Teamet framställde en ny programvara som sammanställer dokumentationen automatiskt med bland annat färre personaltimmar som resultat, och nu har tidsåtgången för processen minskat med cirka 65 procent.