Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

CREATE Health får starkare forsknings- och innovationsklimat genom samlokalisering i Medicon Village

Centrumbildningen CREATE Health vid Lunds universitet arbetar för att nyttiggöra nya forskningsresultat som kan förbättra cancervården. Forskare vid centret har nyligen presenterat spännande resultat inom området tidig diagnostik av cancer. Resultaten kommer att mynna ut i nya typer av tester som kan fungera som komplement till konventionell klinisk diagnostik. En annan spännande nyhet är att cancerforskarna vid Lunds universitet har fått tillgång till nya lokaler, tanken är att skapa en naturlig miljö för samverkan där alla som har en koppling till cancerforskningen verkar under samma tak.

CREATE Health täcker flera kunskapsområden inom den moderna cancerrelaterade forskningen. Verksamheten finansieras huvudsakligen av VINNOVA, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Lunds universitet. Visionen är att utveckla bättre metoder för att diagnostisera och behandla cancer med dagens kliniska utmaningar som utgångspunkt. Genom att identifiera biomarkörer och molekylära signaturer kommer individanpassade behandlingsmetoder att kunna tas fram för varje enskild patient – ett område som kallas Personalized Medicine, men för att kunna realisera målet krävs ett tätt samarbete mellan akademi och klinik.

Flytten till Medicon Village gynnar samarbete över fakultetsgränserna
För att skapa bättre underlag för samverkan sker nu en omflyttning inom Lunds universitet. Ett betydande antal forskare kommer att flytta in i Astra Zenecas gamla lokaler, numera Medicon Village. Flytten har möjliggjorts tack vare en stor donation från Mats Paulsson (grundare av Peab).
– Tidigare har forskare med anknytning till cancerområdet varit spridda över hela universitetsområdet. Med flytten vill vi markera att vi nu kraftsamlar och satsar ännu mer på cancerforskning här i Lund. Flytten ger oss också bättre förutsättningar för att bygga långsiktiga relationer med andra aktörer inom Medicon Village och hela Medicon Valley, som omfattar både svenska och danska företag, säger Carl Borrebaeck, programansvarig för CREATE Health. Medicon Valley är en klusterverksamhet för medicinsk forskning och utveckling med starkt fäste i södra Sverige och Danmark.
Medicon Village omfattar ett 60-tal företag, här finns också Region Skånes biobank och Regionalt Cancer Center Syd. Det råder en stark entreprenörsanda i området som förhoppningsvis också kommer att gynna innovationsklimatet inom CREATE Health.

Fokus på cancerdiagnostik
CREATE Health har etablerats för att tackla kliniska problem och bidra med ökad kunskap inom cancerområdet. Ett område som man arbetar med är bl.a prostatacancer, och här kommer forskarna i framtiden att kunna presentera en ny typ av diagnostik.
Det traditionella PSA-provet (mäter proteinhalten i blodet) fungerar som en indikator för både prostatacancer och för en normal prostataförstoring. PSA-testet kan inte avgöra vilket det rör sig om och för att få ett slutgiltigt svar krävs biopsi.
– Tillsammans med forskare vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York och Skåne universitetssjukhus i Malmö har vi genomfört en studie på 80 patienter med olika PSA-nivåer. Vi har identifierat markörer associerade med malignitet och vi vill försöka utveckla nya tester som komplement till PSA. Testerna syftar till att kunna skilja ut patienter med hög risk för att utveckla tumörer från patienter med lägre risk, på så vis minska behovet av biopsier, förklarar Carl Borrebaeck.

Spännande utveckling för CREATE Health
Ett annat område som CREATE Health arbetar mycket med är bröstcancer. Ett av projekten vi deltar i är det så kallade SCAN-B-projektet, där alla bröstcancerpatienter i södra Sverige kartläggas i syfte att förbättra vården och rikta insatserna så att rätt behandling tillfaller rätt patient. Det är ett omfattande projekt som organiseras av bland andra Åke Borg från CREATE Health och med stora insatser även från sjukhuset och universitetet.

Cancerforskningen vid Lunds universitet gör en historisk omflyttning i och med flytten till Medicon Village där man hoppas skapa en starkare forsknings- och innovationsmiljö. Det blir ett spännande år för alla som verkar inom och tillsammans med CREATE Health med många stora projekt på gång.