Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

CVI sprider information och kunskap om vindkraft

Vid Högskolan på Gotland, som den 1 juli 2013 blir Uppsala universitet Campus Gotland, bedriver Centrum för vindbruk projekt och aktiviteter som rör utbildnings- och kompetensfrågor inom vindkraft. Verksamheten sker i nära samarbete med Campus Gotlands utbildning och forskning om vindkraft inom ämnet Energiteknik med inriktning vindkraft.

– Centrum för vindbruk bildades 2008 med syftet var att samla samverkansprojekt för att sprida information, kunskap och kompetens om naturresursen vind. Vi är en nod inom det nationella nätverket för vindbruk där vi ansvarar för utbildnings- och kompetensfrågor. Ett par gånger om året publicerar vi en inventering av utbildningar och en forskningsöversikt av nytillkomna forskningsrön, berättar projektledare Liselotte Aldén.
CVI har arrangerat ett stort antal seminarier både på Gotland och runt om i Sverige för att sprida kunskap och information om vindkraft med olika teman och i olika sammanhang.
Utbildningar inom vindkraft i Sverige finns under flera olika ämnesområden, varav de flesta är teknikinriktade. Antingen kan man läsa fristående kurser eller söka till ett helt utbildningsprogram, ofta en ingenjörsutbildning, där vindkraft ingår som en del. Uppsala universitet Campus Gotland har det största utbytet med möjlighet till kandidat- och magisterexamen.
– Vi jobbar för tillfället med ett projekt där vi tar fram en nätbaserad utbildning för handläggare inom kommuner och länsstyrelser. Vi utför också ett projekt där vi gör en studie av nedmontering och återställande av platser där vindkraftverken har tjänat ut. Vi anordnar också utbildningsdagar för gymnasielärare och andra grupper, berättar Liselott Aldén.
CVI är också involverad i ett EU-projekt om vindkraftsteknikerutbildning.

Vindkraften på Gotland
Tack vare att Gotland är en blåsig ö har vindkraft länge haft stor betydelse för energiförsörjningen. Idag produceras cirka 40 procent av Gotlands elkonsumtion av vindkraft och cementfabriken står för ungefär hälften av konsumtionen.
På 1970-talet började man kolla med hjälp av väderballonger och mätmaster hur mycket det blåste på Näsudden på södra Gotland. I början av 1980-talet byggde Vattenfall ett för sin tid ett mycket stort vindkraftverk, men den stora vindkraftsutvecklingen initierades av pionjärer.
Idag, 30 år senare, har utvecklingen kommit ikapp och det byggs vindkraftverk med samma effekt som Vattenfalls stora verk.
– Vindkraftverken har varit lönsamma och man har byggt ut efterhand. Nu är man i startgroparna för en ny fas att bygga ännu mer, säger Liselotte Aldén.

Stor debatt
Inför framtiden vill Liselotte Aldén fortsätta att sprida kunskap och information om vindkraft.
– Det pågår en stor debatt om vindkraft i samhället och många är inte rätt upplysta i ämnet. Det är mycket fördomar och fakta som inte stämmer som cirkulerar runt i debatten. Där vill vi jobba så gott vi kan för att beslut ska tas på korrekta fakta.
Liselotte Aldén arbetar som lärare på Högskolan på Gotland, snart Uppsala universitet Campus Gotland, men större delen av tiden ägnar hon som projektledare och ansvarig för noden Utbildning och kompetens inom det Nationella Nätverket för vindbruk. Hon har en bakgrund som civilingenjör i kemiteknik vid KTH, Stockholm.