Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Där varenda tass och morrhår räknas

Värdet av den biologiska mångfalden är svår att omvandla och räkna i kronor och ören. Vi vet ännu inte allt om vad det skulle innebära om vissa arter försvann helt och hållet, men något som vi vet alldeles säkert är att vi människor är beroende av ekotjänster från naturen. Det är tjänster som är helt grundläggande för att vi ska kunna leva och må bra. Det borde vara en självklarhet att vi i gengäld tar hand om naturen och strävar efter att bevara alla arter som lever i den så långt vi bara kan.

Alla kan inte göra allt, men vi kan och måste göra betydligt mer än vad vi gör idag. Det är man mycket medveten om på Nordens Ark, där varenda tass och morrhår räknas. Nordens Ark är en fristad för många utrotningshotade arter som trivs i det nordiska klimatet, och en idérik och insiktsgivande mötesplats för forskare, skolor, turister och företag.

Kunskap förändrar
Varje år tar Nordens Ark, som har öppet 365 dagar om året, omkring 100 000 besökare som får ta del av viktig kunskap genom att uppleva den mångfald som finns samlad här. Det verkliga mötet med djuren och naturen blir en stark upplevelse som besökarna tar med sig och som förhoppningsvis bidrar till ett ökat engagemang på lång sikt.
– Vi är beroende av naturen och de ekosystem vi lever i. Det har skett en stor demografisk förändring och som samhället ser ut idag lever fler människor i städer än på landet. Det gör det generellt svårare att förstå hur viktig den biologiska mångfalden är, och just därför är vår roll så viktig. Vi måste informera och sprida kunskap som engagerar, förklarar Lena Lindén, vd för Stiftelsen Nordens Ark.
Lena tar tigern som exempel. För hundra år sedan fanns ungefär 100 000 tigrar och åtta underarter. Idag finns enbart fyra underarter kvar och det totala antalet djur är förmodligen bara 3600. Nordens Ark håller levande genbanker av hotade arter för att på sikt kunna förstärka den vilda populationen. Om inget görs försvinner tigern helt och hållet inom ett par decennier.
– Det är viktigt att skaffa sig en bild av statusen för hotade arter i dess naturliga miljöer. Det är först då kan man åstadkomma en bestående förändring, säger Lena. Därför arbetar vi även i fält med till exempel Amurtigern i ryska fjärran östern. Redan efter några år har vi kunnat konstatera att antalet tigrar har ökat tack vare de insatser vi gjort i samverkan med lokalbefolkningen.

Skapar engagemang
Nordens Ark drivs som en privat ideell stiftelse på Åby Säteri, och huvudsyftet är att ge utrotningshotade djur en framtid. Verksamheten finansieras i huvudsak genom gåvor, medlemmar, donationer och projektpengar. En del av investeringarna är EU-finansierade. Entréavgiften motsvarar ungefär en fjärdedel av finansieringen och Nordens Ark har 90-konto.
– För att skapa engagemang bedriver vi utbildningsverksamhet från förskola till universitet, berättar Lena M Lindén. Vi har en egen förskola som vi kallar för Djur och skur, vi tar regelbundet emot skolklasser och vi var dessutom med och initierade en ny utbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Skara. Det är vår strategi att tidigt i åldern grunda intresset för djur och natur som sedan får gro och utvecklas redan från förskoleåldern.
Nordens Ark når dessutom företag och organisationer genom att erbjuda unika konferenspaket. Nattvandring och middag med vargar skapar en helt annan dimension där mötet med djuren lyfter konferensen. Att få möta djuren i verkligheten skapar ett engagemang som ofta varar livet ut. Nordens Ark anordnar bland annat personaldagar där deltagarna i mindre grupper får vara med och sköta djuren.

Projekt Ekopark
I januari 2011 inleddes ett stort projekt för att öka mångfalden utanför den zoologiska parken på Åby Säteri. Projekt Ekopark är ett av Nordens Arks mest omfattande artbevarande projekt och bedrivs i skogs- och kulturlandskapet som omger Nordens Ark. Området har tidigare dominerats av granskog och den biologiska mångfalden har hämmats.
Det blir nu istället en nystart där omkring 300 hektar mark restaureras och området på sikt återställs till betes- och våtmark, ungefär som det såg ut på 1700-talet. Redan nu har många arter börjat komma tillbaka. Projektet invigs officiellt i maj men besökare på Nordens Ark kan redan nu ströva fritt på vandringslederna genom det öppna beteslandskapet.