Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Dåva DAC kan bli ännu större

Företaget Dåva deponi och avfallscenter (Dåva DAC) bildades i fjol men verksamheten har gamla anor i Umeå. Deponin anlades redan i början av 1970-talet och drivs sedan flera år i kommunal regi. Dagens teknik för säker deponering är väl utvecklad. De största utvecklingsmöjligheterna finns inom återvinning och minimering av avfall.

Idag utgör Dåva DAC ett dotterbolag till det kommunala VA- och renhållningsföretaget Umeva.
– När de tuffare kraven kom gällande hantering och uppbyggnad av deponier valde Umeå att satsa på en utökad deponiverksamhet med ett betydligt större upptagningsområde. Det betyder att vi idag har kunder runtom i hela Norrland, det vill säga från Sundsvall i söder till Luleå i norr, berättar Jörgen Aronsson, platschef på Dåva DAC.

Vill minska avfallsmängden
Dåva DAC ansvarar dels för den stora deponin i Dåva industriområde som även omfattar en deponi för farligt avfall, och dels för övervakning av ett större antal nedlagda deponier runtom i kommunen. I dagsläget finns tillstånd för att ta emot upp till 70 000 ton farligt avfall och 30 000 ton resterande avfall för deponering per år.
– Vår främsta målsättning är att minska uppkomsten av avfall. För det avfall som ändå måste tas om hand försöker vi återvinna så mycket som möjligt, förklarar Jörgen Aronsson.
Ur förorenad jord kan man exempelvis utvinna grövre fraktioner som ofta inte är förorenade, det kan röra sig om ganska stora volymer som går att återvinna och därmed minska mängden avfall som läggs på deponi.
– Rimligtvis kan vi räkna med att återvinna ungefär 30 procent av materialet från ett större marksaneringsprojekt, uppger Jörgen.

Ökade volymer med Dåvaspåret
När byggnationen av Norrbotniabanan väl påbörjas kommer den första etappen att omfatta det så kallade Dåvaspåret som förbinder Dåva industriområde med övriga regionen. När spåret finns på plats kommer upptagningsområdet för Dåva DAC att utökas med möjlighet till större volymer som fraktas mer miljövänligt på räls. Möjligheter öppnas då även för att knyta kontakter med potentiella kunder utanför Norrland och till och med utanför landets gränser.
I Dåva industriområde finns även andra aktörer som liksom Dåva DAC är inriktade på miljötjänster. Många bedriver verksamhet som är beroende av tillförsel av material i stora volymer, exempelvis Dåva kraftvärmeverk som eldas med både avfall och biobränsle.
– Hela området och de verksamheter som finns här skulle gynnas av en förstärkt infrastruktur där Dåvaspåret utgör en viktig komponent. Med Dåvaspåret får vi som exempel en direktförbindelse med Umeå hamn. Norrbotniabanan har berörts på EU-nivå, så vi hoppas på att snart få se resultat, säger Jörgen Aronsson.