Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Delegationen för hållbara städers arbete lever vidare

Vid årsskiftet slutförde Delegationen för hållbara städer sitt uppdrag efter fyra års arbete (2008 – 2012). I december lämnades ett policydokument över till regeringen omfattande en sammanställning över de tio viktigaste punkterna för framtidens hållbara städer. Högst på agendan står människors centrala roll för utveckling av den hållbara staden där vikten av ökad delaktighet understryks. Framtidens hållbara stadsutveckling förutsätter nytänkande med nya värdegrunder för vad hållbarhet och välfärd verkligen innebär.

Peter Örn har varit ordförande för Delegationen under hela projekttiden. Han berättar inledningsvis att Delegationen för hållbara städer tillsattes av regeringen hösten 2008 i syfte att under två års tid samla olika aktörer och stimulera samverkan för hållbar stadsutveckling. Uppdraget förlängdes med ytterligare två år och avslutades vid årsskiftet 2012/2013.

Delegationens huvuduppdrag
Delegationen hade två huvuduppdrag under projekttiden. Det första uppdraget omfattade finansiering av utvecklingsprojekt för främjande och långsiktig utveckling av den hållbara staden där såväl offentliga som privata aktörer kunde söka bidrag.
Det andra uppdraget, det så kallade arenauppdraget, omfattade Delegationens arbete med att skapa en gemensam mötesplats för aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med hållbar stadsutveckling. Inom ramarna för arenauppdraget anordnade Delegationen ett antal workshops, seminarier och konferenser för att främja samverkan mellan olika sektorer och kompetenser.

Ställ om nu!
I samband med projektets avslut överlämnades en rapport till regeringen omfattande bland annat ett policydokument, Ställ om nu!, som lyfter reflektioner och slutsatser i tio punkter för utveckling av framtidens hållbara städer.
Människans avgörande roll beskrivs i den första punkten i policydokumentet. Framförallt handlar det om att få fler att engagera sig och att motivera till nytänkande. Klimatfrågan handlar om social sammanhållning och delaktighet, och inte minst om människors överlevnad. Människan måste bli mer central när staden utvecklas och nya byggnader och infrastruktur planeras. Hållbar utveckling måste prioriteras i all stadsplanering, samtidigt måste faktorer som ökad sysselsättning och ökad konkurrenskraft för våra svenska företag planeras in.

Nära 100 projekt på gång
Miljöfrågor och ökat företagande odlar intressekonflikter, det är naturligt och knappast någon nyhet. Men det går att ställa om, och ändå fortsätta att tjäna pengar. Miljölösningar kan innebära exportmöjligheter och konkurrensfördelar, om de tillämpas på rätt sätt. I syfte att inspirera till ett mer miljömedvetet och hållbart stadsplaneringsarbete har Delegationen fördelat ekonomiskt stöd till 98 föregångsprojekt runt om i landet.
– Projekten skiftar i storlek och omfattar en rad olika områden. Alla deltagande aktörer, kommuner såväl som privata företag och akademin, kan visa upp något unikt och det är just därför som projekttiden har varit så spännande, menar Peter Örn, som ger exempel på insatser för kollektivtrafikplanering, hållbara transportlösningar, hållbart byggande och förtätning samt energiprojekt.
Bland projekten finns också ungdomsengagemang, odling i stadsmiljö och insatser för motivering till ökat cyklande. Åtgärdsbehoven spänner över ett brett fält och därför är projekten lika unika som kommunerna som varit med under utvecklingsarbetet.

Framtid – det finns mycket mer att göra!
Förnyelsearbetet kommer att kräva mycket tid och därför måste vi agera nu. Utvecklingen kräver framförallt harmoniskt samspel mellan olika nyckelaktörer samt inte minst över nationsgränserna. Peter Örn är speciellt imponerad över vilken effekt statens bidrag faktiskt fått bland de deltagande kommunerna.
– Det är spännande att statens relativt blygsamma ekonomiska stöd har fått så stor hävstångseffekt. De sökande sträcker sig längre än vad de annars skulle ha gjort. Arbetet medför också att andra aktörer engageras och kanske i sin tur bidrar med ekonomiskt stöd, förbilderna inspirerar med andra ord till ännu mer utveckling.
Internationellt samarbete och kunskapsutbyte är också en given förutsättning för långsiktigt hållbar stadsutveckling. Affärsmodeller för export måste utgå ifrån lokala behov och förutsättningar. Utbyte och svensk export av kunnande inom hållbar stadsutveckling behöver säkras genom satsningar på kunskapsutveckling och här finns betydligt mer att göra framöver.

De tio punkterna i policydokumentet Ställ om nu!
* Människans avgörande roll
* Förena handlingskraft och långsiktighet
* Satsa på förebilder
* Använd hävstångseffekten
* Mer forskning och nytänkande
* Minska stuprörstänkandet – arbeta tvärsektoriellt
* Satsa på miljonprogrammets förnyelse
* Utveckla regelverken
* Stärk internationellt utbyte
* Nationellt fokus på hållbara städer behövs

För mer information besök www.hallbarastader.gov.se. Här finns mer information om projekten och samtliga rapporter som Delegationen publicerat under projekttiden.