Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Den digitala fabriken

Ska man öka produktiviteten gäller det att jobba smartare – och då måste man jobba tillsammans, istället för var för sig. SCA:s massabruk Östrand blir först i världen i sin bransch med att använda en automationslösning som styr alla processer på hela bruket.

Det är inte ett helt okomplicerad företag att köra ett massabruk. Flera olika processer ska dels fungera var för sig, men också samverka i en kedja som helst ska flyta på så felfritt som möjligt.
– Grovt sett kan man säga att vi idag, trots att Östrand är ett relativt modernt massabruk, har flera fabriker i fabriken, säger Ingela Ekebro, projektdirektör för projekt Helios på SCA.
– Samtidigt är det den producent som får produktionen att flyta smidigast och kan köra på max överallt hela tiden som blir mest konkurrenskraftig över tid.

Det är bakgrunden till en av de största investeringarna i svensk industrihistoria. Med start 2015 och med målet att vara klart i oktober 2018 bygger SCA om massabruket i Östrand för 7,8 miljarder kronor i ett projektet som går under namnet Helios. I och med det fördubblar man sin produktionskapacitet och får den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen.

Men det räcker förstås inte att vara störst för att vara bäst, det gäller att få delarna att fungera ihop också.
– Vi har haft en bra teknisk nivå på vår styrning även tidigare men den har inte varit helintegrerad, säger Alf Eriksson, funktionsansvarig för el och automation på Östrand.
– Självklart köper vi de bästa maskinerna men det kan våra konkurrenter också göra. Det är hur vi kör och optimerar vår anläggning som gör skillnaden mellan om vi bara lyckas bra eller om vi blir bäst.

I planeringen inför ombyggnaden valde SCA därför att vänta med de enskilda delarna och istället börja med upphandlingen av automationssystemet. Valet föll på 800xA från ABB.
– Det här är en strategisk fråga. Styrsystemet är en grundpelare som påverkar hur alla delar i fabriken fungerar, därför var det viktigt för oss att ha den pusselbiten på plats så tidigt som möjligt, säger Alf Eriksson.

Dock är det inte bara den helintegrerade automationslösningen som är ny, även den fysiska kontrollrumsmiljön förändras. Idag körs de olika processerna från sex olika kontrollrum, placerade på olika ställen inom det, en kvadratkilometer stora, fabriksområdet.
– Men vi har i många år velat samla personalen till en gemensam driftcentral, säger Anders Rönnqvist, Projektledare Driftcentral på Östrand.
-För även om dagens kontrollrum innebär att operatörerna är nära verksamheten innebär det samtidigt att den dagliga kommunikationen mellan operatörerna och med deras närmsta chef inte blir lika nära och ögonblicklig, säger Anders Rönnqvist.

Vid ombyggnaden samlar SCA därför kontrollrummen för renseri, fiberlinje och energi & återvinning till en gemensam driftcentral centralt i fabriksområdet.
– Det här kommer att leda till flera positiva effekter, säger Ingela Ekebro.
– Operatörerna kommer att ha närmare till sina chefer och sina medarbetare vilket ger bättre kommunikation och större möjlighet att lära av varandra. Dagtidsorganisationen samlas också på samma plats och kan både kommunicera enklare med varandra och driften, samt hjälpa varandra över avdelningsgränserna. Det i sin tur kommer att öka förståelsen och kunskapen om de olika processerna i fabriken vilket på sikt leder till bättre drift.

Driftcentralen kommer även den att inredas med utrustning från ABB.
– Vi gillade hur ABB får ihop helheten mellan styrsystemet och operatörernas arbetsmiljö, säger Anders Rönnqvist.
– Det är människorna som ska prestera ett bra jobb och då måste de få de bästa förutsättningarna att göra det.

Kontrollrummen kommer att inredas med ABB:s Extended Operator Workplaces (EOW), helintegrerade operatörslösningar som dels ger processöversikt dels möjligheter att personanpassa ergonomi och arbetsmiljö i allt från arbetsställning till ljud och belysning. För att möjliggöra mesta möjliga operatörsstöd har SCA också valt att implementera funktioner för överordnad processtyrning för samtliga processavsnitt och integrera det i operatörsmiljön. På så vis kommer operatörerna att få beslutsstöd i realtid för hur de ska köra anläggningen på det mest optimala sättet samtidigt som den visar pågående styrning och historik.
– Vi skapar en modern, högteknologisk arbetsplats där produktivitet, teknik och ständiga förbättringar står i fokus, och som även i framtiden är en attraktiv arbetsplats som attraherar de bästa operatörerna, avslutar Anders Rönnqvist.

Faktaruta: Viktigaste fördelarna SCA:s toppmoderna massabruk
– Fördubblar produktionskapaciteten och ger den största och effektivaste produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen
– Högteknologisk automationsprocess som styr alla processer på bruket, inte bara enskilda delar. Ger möjligheter till effektivare produktion och därmed ökad produktivitet.
– Ny driftcentral centralt placerad på bruket där samtliga kontrollrum centraliseras. Leder till bättre kommunikation, bättre översikt, ökad förståelse för brukets olika processer och i längden en styrning i världsklass.
– Nya kontrollrum inredda med helintegrerade operatörslösningar där arbetsmiljö, ergonomi och översikt förbättrar operatörernas arbetsmiljö och bidrar till att göra SCA Östrand till en ännu attraktivare arbetsgivare.

Text: Karin Aase

Faktaruta: Det här gör ABB för SCA Östrand
ABB:s leverans består av transformatorer, motorer, frekvensomriktare och drivsystem för stora delar av anläggningen. Automationssystem 800xA för styrning och övervakning samt optimering av processen för samtliga delar i fabriken. Utformning av den fysiska operatörsmiljön i den nya driftcentralen, samt system för order och produktionsplanering. Vidare ingår komplett kraftövervakning för fabrikerna i Östrand, Ortviken och sågverket i Tunadal.