Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Den nya tidens samverkande gymnasieskola

Eskilstunas kommunala gymnasieskola vill förstärka samarbetet med näringslivet och ta nästa steg i utvecklingen av framtidens entreprenörsinriktade gymnasieprogram. Att utbilda för ökad sysselsättning och starkare konkurrenskraft i regionen är huvudambitionen. Företagskontakter är således oerhört viktiga för att gymnasieskolan ska kunna utforma program vars innehåll stämmer överens med marknadens behov och därmed även öka elevernas anställningsbarhet.

S:t Eskils gymnasium, Rinmangymnasiet och Rekarnegymnasiet utgör tillsammans den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna. De tre enheterna har en blandning av yrkesprogram och studieförberedande program med en unik profil för varje skola. Den gemensamma nämnaren är att entreprenörskap och näringslivssamverkan prioriteras högt.

Utbildar för jobb
Nya modeller för samverkan med det lokala näringslivet har utvecklats under de senaste åren och har till och med blivit en naturlig del av vardagen på yrkesprogrammen, där samtliga utformas i nära dialog med representanter från lokala företag, branschorganisationer och företagarföreningar.
– De lokala programråden är oumbärliga för oss. Förutom att de bistår med praktikplatser bidrar de även med rådgivning kring utbildningarnas innehåll. Vi är lyhörda inför marknadens behov eftersom vårt absolut viktigaste uppdrag när det gäller yrkesprogrammen är att säkerställa att eleven blir efterfrågad på arbetsmarknaden, förklarar Halina Sundqvist, rektor på S:t Eskils gymnasium.
Även inom de studieförberedande programmen finns lokala programråd med koppling till näringslivet. På Rinmangymnasiet, som också är certifierat Teknikcollege, finns en stark näringslivsanknytning inom teknikprogrammet där bland annat Eskilstuna fabriksförening finns med i programrådet.
– Programråden är vår främsta kanal för samverkan med näringslivet. Genom dem får vi en möjlighet att kommunicera vad vi har att erbjuda i form av kompetens och möjligheter att tillgodose framtida rekryteringsbehov. Vi har skapat ett utbyte som alla vinner på, säger Rinmangymnasiets rektor Leif Sköldberg.

Gymnasieskolans nya roll
På Rekarnegymnasiet finns bland annat fordonsprogrammet och lärlingsprogrammet. Båda är uppbyggda kring samverkan med näringslivet. För lärlingsprogrammet är det en förutsättning för att utbildningen ska kunna genomföras eftersom eleverna arbetar tre dagar i veckan ute på företagen och har två dagars teoretisk utbildning på skolan.
– Gymnasieskolans uppdrag har förändrats. Idag handlar det om att öka förståelsen mellan näringsliv och skola, näringslivskontakter har aldrig varit viktigare för gymnasieskolan än vad de är idag, understryker Lars Hanisch, rektor på Rekarnegymnasiet med ansvar för fordons- och lärlingsprogrammen.
För att maximera utbytet mellan de företag som tar emot praktikanter i arbetsplatsförlagt lärande(APL) och eleverna har handledarutbildningar genomförts av de tre gymnasieenheterna i Eskilstuna.
– Handledarutbildningarna har framförallt bidragit till att öka förståelsen för vad företagen kan förvänta sig av eleverna. Handledarna har utbildats i både bemötande och bedömning av elevens insatser, förklarar Helena Carlström, rektor på Rekarnegymnasiet.
APL leder ofta till sommarjobb som ytterligare stärker elevernas yrkeskompetens.
Under sommaren återfinns många av Vård och omsorgsprogrammets elever inom kommun och landsting och på företag som Volvo och Alfa Laval hittar vi elever från industritekniska programmet, två utbildningar som ges vid Rinmangymnasiet.

Ökat entreprenöriellt lärande
Ett annat exempel på att gymnasieskolan närmar sig näringslivet allt mer är att många yrkesprogram är utformade så att eleverna får delta i verklighetsanknutna projekt på företagen. S:t Eskils gymnasiums elever på hotell- och turismprogrammet får exempelvis delta i mässor och evenemang som anordnas av Eskilstunas turistbyrå.
Ett liknande samarbete finns mellan Rekarnegymnasiet och ett antal fadderbolag som tar emot elever från ekonomiprogrammet. Även inom handel- och administrationsprogrammet finns bra exempel där eleverna tar fram nya idéer som bedöms av lokala företag.
– Det entreprenöriella lärandet blir allt viktigare. Det tar vi fasta på och integrerar i samtliga program för att stärka elevernas anställningsbarhet, men även regionens konkurrenskraft på sikt, sammanfattar Helena Carlström som avslutning.