Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Det ska vara enkelt i Sölvesborg

Sölvesborgs kommun är en av Sveriges företagstätaste kommuner och år 2012 har det startat upp hela 160 nya företag. De senaste tre åren har Sölvesborg dessutom haft bästa eller andra bästa tillväxten i Blekinge län. Ändå behöver Sölvesborg jobba med bilden av Sölvesborg som en företagarkommun. I det arbetet är ledordet; ”enkelt”.

Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Sölvesborg. Näringlivschef Håkan Andersson ser en stor potential för Sölvesborg och möjligheter att utveckla företagsklimatet med enkla medel. Redan nu i höst har aktiviteterna för att lyfta näringslivet börjat, med målet att det ska bli enklare.

Näringslivsråd
Som en del i det arbetet har Sölvesborg bildat ett näringslivsråd med representanter från näringslivet i kommunen. Rådet lyfter och diskuterar frågor som ska hjälpa kommunen att veta vad som bör prioriteras för att företagsklimatet ska förbättras. De ska vara ett råd som aktivt påverkar och driver strategiskt viktiga frågor. De ska agera som en remissinstans vid strategiska utvecklingsfrågor (t.ex. etableringsfrågor, företagsområden, kompetensutveckling, nyföretagande). De ska även vara ett forum för andra företrädare i näringslivet och kommunen  för att lämna synpunkter och frågeställningar – och öka insikten mellan näringsliv och kommun att förstå varandras förutsättningar.

Förenkla 
Sölvesborgs kommun och de övriga Blekingekommunerna, Länsstyrelsen, Region Blekinge, Miljöförbundet och Räddningsverket genomför tillsammans med SKL (Sveriges kommuner & landsting) och Tillväxtverket en utbildningsinsats som handlar om hur vi tillsammans kan bidra till att förbättra företagsklimatet – Förenkla – helt enkelt. Alla som möter företag i sitt arbete är med på utbildningen med syftet att förbättra kontakterna med företagen.  I grunden handlar det om att ge en bra service och vara tillgängliga, om att öka förståelsen för varandras roller, och att utveckla samarbetet mellan olika tillståndsgivare för att hitta bra arbetssätt som förenklar arbetet.

Framtiden
Arbetet som genomförs nu ska leda till ett utvecklande arbetssätt och ett mer positivt förhållningssätt till företagandet inom förvaltningarna. Genom exempelvis ökad service och tillgänglighet, nya rutiner, förändrade attityder och en bättre samverkan mellan olika förvaltningar och mellan kommunföreträdare som har olika roller och uppgifter.

Diskussionerna om förenklingar har varit nyttig. Det är viktigt att alla som möter företagare förstår att de blir ambassadörer för Sölvesborgs kommun. Jag ser redan nu förbättringar, säger kommunalråd Heléne Björklund.