Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

DFDS Seaways förbinder öst med väst

DFDS Seaways rustar för en framtida transportutveckling mellan öst och väst. Enligt Patric Linde, försäljningsansvarig för fraktflöden mellan Sverige och Baltikum, kommer det att krävas större och mer effektiva färjor för att klara framtida godsvolymer. DFDS Seaways har varit etablerade i Östersjön med Karlshamn som utgångspunkt sedan 2001, med en genomsnittlig tillväxt på 10 – 15 procent årligen. De nya svaveldirektiven utgör visserligen ett hot för all rederinäring i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, men med en stark tillväxtstrategi fortsätter DFDS Seaways att satsa på lösningar som förbinder öst med väst.

DFDS Seaways är ett av norra Europas största roro-rederier tack vare ett expansivt nätverk bestående av ett 25-tal fasta linjer och för närvarande 55 opererande fartyg i Engelska kanalen, Nordsjön och Östersjön. I dagsläget har DFDS Seaways två linjer till Baltikum, från Karlshamn till Klaipeda i Litauen och från Kapellskär till Paldiski, Estland. Båda är s.k. ro-pax linjer som opereras med färjor anpassade både för passagerar- och rullande lasttrafik. Dessutom trafikerar en renodlad roro-färja linjen St. Petersburg – Karlshamn – Kiel.

Positiv utveckling
DFDS Seaways har haft en god tillväxt i Östersjön de senaste tolv åren. Linjen Karlshamn – Klaipeda har haft en stadig tillväxt om ca 10 – 15 procent årligen sedan starten 2001. Den positiva utvecklingen grundas bl.a. på ett ökande intresse för Skandinavien, statistiken visar att av de resande så är 85 procent balter och resterande 15 procent utgörs av svenskar, norrmän och danskar. När det gäller godstransporter så är utbytet mer jämnt fördelat.
– Vi arbetar intensivt med destinationsutveckling och marknadsför hela Baltikum som attraktivt resmål. Det finns mycket att uppleva på andra sidan Östersjön, men det är fortfarande relativt okänt för oss här i Skandinavien. Det vill vi ändra på genom att aktivt informera om vad som erbjuds, vi har redan paketerat upplevelser för olika målgrupper och kan idag erbjuda golfpaket, spa-paket och minisemestrar med havsbad som exempel, berättar Lotta Flöög , försäljningsansvarig för passageraraktiviteter.
Klaipeda är en kulturell mötespunkt och Litauens tredje största stad. Några mil norrut ligger sommarstaden Palanga och Kuriska näset, en 10 mil lång sandbank som kan liknas vid Medelhavets vidsträckta kritvita sandstränder. På många ställen är naturen fortfarande helt orörd. Detsamma gäller för Paldiski i Estland, som erbjuder ett historiskt arv i världsklass och unika spa-upplevelser, bland annat.

Utmaning med nya miljödirektiv
DFDS Seaways har länge arbetat med att integrera gröna lösningar. Den största utmaningen nu är EU:s nya svaveldirektiv med en maxhalt på 0,1 procent som träder i kraft 2015. Detta presenterar stora och kostsamma utmaningar för alla som bedriver sjöfart i det berörda området idag. Samtidigt fortsätter resten av världen att köra på 3,5 procents svavelhaltiga bränslen.
Det handlar om att identifiera och jämföra miljövinsten med kostnaden för samhället, en kostnad som borde vara jämnt fördelad för att inte hota att slå ut en hel industri. Den svenska sjöfarten hotas redan idag av tunga riktlinjer, en kostnadsökning är knappast gynnsam i dagsläget men är ändå att vänta oavsett hur det blir med direktivet.
– Det finns ett antal lösningar som vi ser det. Antingen skjuter man helt enkelt upp hela processen och senarelägger direktivet, eller så gör man i direktivet vissa undantag så att rederierna i området får en chans att anpassa sig successivt.  Undantaget gäller då under förutsättning att man investerar i svavelreningsteknik på ett fartyg och samtidigt får ett fartyg undantaget, dvs. ett fartyg får köra på som vanligt för varje fartyg som får ny reningsteknik. Då skulle kostnaden bli något lättare att hantera från sjöfartens sida, kommenterar DFDS Seaways Sustainability Director Per Marzelius.

Ytterligare steg mot hållbara godstransporter
Patric Linde ansvarar för försäljning av godstransporter och avtal mellan Sverige och hela Baltikum.
– Vi har tagit ytterligare ett steg i utvecklingen mot hållbara godstransporter. Naturligtvis oroar vi oss över direktiven, men samtidigt ser vi en potentiell utveckling eftersom Kapellskär utgör den absolut kortaste överfarten från Sverige till Baltikum. Genom att erbjuda intermodala transporter nås en större marknad inklusive områden där gummihjulsaktörer inte når ut, vi tar ansvar för transporter från dörr till dörr och ser en stor potential för vidare utveckling här.
I Karlshamn finns en speciell avdelning som enbart arbetar med tredjepartslogistik, avdelningen svarar även för linjen Kapellskär – Paldiski. Patric Linde avslutar här med:
– Vi har för avsikt att utveckla tredjepartslogistiska lösningar österut. Framöver kan det bli aktuellt att utveckla någon form av transportstråk över Svarta havet och förbinda DFDS Seaways med aktörer ända ner till Turkiet och ännu längre österut. Oavsett hur det blir med direktivet så kommer vi att fortsätta rusta för ökade godsvolymer mellan öst och väst.