Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Digitalisera – eller förlora

”Free your mind, and the rest will follow”, sjöng En Vogue 1992. Det ligger något i det. Vi befinner oss mitt i en omvälvning. Om du omfamnar den digitala utvecklingen, följer du med in i framtiden. Om du låter rädsla, osäkerhet eller vana hindra dig kommer du att bli omsprungen. Är din jord stenig, tjänar du på att hitta ny. Våra kronobergska förfäder fick förflytta sig över Atlanten för att hitta den nya jorden. För oss finns den i tekniken.

Det innebär förändring – och den förändringen är positiv. Digitaliseringen gör det möjligt för människor att arbeta med mindre fysiskt betungande arbetsuppgifter och färre enformiga, administrativa uppgifter – för att istället frigöra utrymme för mer kvalificerade och kreativa uppgifter. Digitala lösningar gör det möjligt för samhällsservice att vara tillgänglig för fler personer under större del av dygnet, och för den som befinner sig geografiskt längre bort. Digitala lösningar för oss närmare varandra och möjliggör kontakt med vänner och familj som befinner sig fysiskt långt borta. Självklart ersätter inte de digitala verktygen, metoderna och mötena all mänsklig interaktion. Det möjliggör istället nya sätt att arbeta, leva och fungera. Det kräver naturligtvis omställning i olika led, inte minst vad gäller utbildning och kompetensutveckling.

Outnyttjad potential
För många småföretag har den digitala utvecklingen en enorm potential som bara delvis har effektuerats ännu. De kan komma närmare sina befintliga kunder – och hitta nya kunder, på nya marknader. De kan hitta nya lösningar på gamla problem. Inte minst kan de betydligt enklare sköta administration så att den tar mindre del av deras tid – tid som de istället kan ägna åt sin kärnverksamhet; det de har startat sitt företag för att göra.

Och småföretagens förutsättningar ska inte ses som en marginell företeelse. Småföretagens roll i samhällsutvecklingen är väsentlig, både vad gäller bidraget till samhällsekonomin och arbetstillfällen. Men också för att det många gånger är just i småföretagen som nya idéer, nya produkter, nya tjänster växer fram – idéer, produkter och tjänster som vi alla får del av; både som individer och som samhälle.

Gemensamma utmaningar
Självklart finns det också utmaningar vi måste ta oss an. Detta gäller dels den osäkerhet, ibland rädsla, som jag ibland möter inför digitaliseringen. Men att våga ta steget ut i den digitala världen kommer att vara en överlevnadsfaktor för företagen. I annat fall kommer man snabbt bli omsprungna. Dels handlar det om rent strukturella frågor; vilket politiskt klimat finns det för entreprenörer att starta upp verksamheter? Här måste också våra beslutsfattare vara modiga och våga se till även de mindre företagens betydelse i beslutsfattande och regelverk. Ekonomiska förutsättningar, skatteregler och övrigt juridiskt ramverk måste kontinuerligt utvärderas för att också anpassas till de små företagens förutsättningar. En tredje utmaning jag ser, är att trots att alla förutsättningar finns för en blomstrande ekonomi utanför storstadsregionen, så riktas alltför ofta blickarna mot just storstäderna. Här finns mycket att vinna på att se till andra tillväxtregioner. Ett närliggande exempel för mig är naturligtvis Växjö; ett starkt IT-centrum, med ca 600 It-företag. Ett bredare regionalt perspektiv för etableringar, investeringar, beslutsfattande och medial uppmärksamhet skulle hela Sverige tjäna på.

Jag skulle vilja rikta tre uppmaningar till dig som på något sätt är med och formar framtiden, oavsett om du är beslutsfattare, investerare eller opinionsbildare:

1.   Digitalisera det du kan digitalisera.
Fundera över allt du kan göra med hjälp av dina nya lösningar – och de resurser du frigör till annat. Låt inte osäkerhet, rädsla eller gammal vana stå i vägen.

2. Större engagemang för småföretagare.
Ett bra klimat för småföretagare tjänar hela Sverige på.

3. Vänd blicken mot de innovativa regionerna.
Utanför storstadsregionerna finns både kompetens, struktur och engagemang att växa och utvecklas. Vi är bra på att samverka. Och vi har plats för fler.

Nils Carlsson
VD Fortnox