Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Dovatech trollar bort bekymmer

Flytande avfall skapar huvudbry för många industrier och företag eftersom hanteringen av det skiljer sig från hanteringen av vanliga torra fraktioner. Flytande avfall får exempelvis inte läggas på deponi. Förorenat vatten, svårdränerat avfall och miljöfarliga vätskor är några exempel på avfallstyper som måste tas om hand på ett speciellt sätt enligt certifierade metoder.

Entreprenören Lennart Strandman har byggt upp en mycket framgångsrik och tillväxtbenägen verksamhet kring hantering av de mest besvärliga avfallstyperna. Genom det egenägda företaget Dovatech tar han hand om alla typer av flytande avfall och säkerställer att så mycket som möjligt går att återvinna.
– Förorenat vatten, tvättrännor, oljeavskiljare och övrigt flytande avfall renas till en så pass hög grad att det får släppas ut igen. Resten som blir kvar skickas till en godkänd anläggning för att tas om hand på ett miljöriktigt sätt, förklarar Lennart.
Anläggningen, som ligger i Dåva industripark, kompletterar övriga aktiviteter i området som blivit lite av ett kluster för energi- och miljöinriktad verksamhet i Umeå. Parken präglas av ett gediget samarbete som gynnar alla parter, och inte minst miljön eftersom alla verksamheter i området bygger sina affärsidéer på miljöförbättrande tjänster.

Ny anläggning 2013
Lennart Strandman har arbetat inom branschen i drygt tio år. Han etablerade sedermera Dovatech för drygt fem år sedan. Det fanns då ingen neutral aktör i Umeå som kunde ta hand om flytande avfall från externa aktörer, utan man var tvungen att köra till Skellefteå eller Örnsköldsvik för att bli av med det. Lennart såg ett stort behov i Umeå och startade sin verksamhet med hjälp av Dåva DAC, som hyrde ut en del av sin tomt till Dovatech.
Sedan augusti 2013 har Dovatech en helt ny storskalig anläggning för hantering av flytande avfall på en egenägd tomt i Dåva industripark. Det är en enorm utveckling och en investering som enligt Lennart varit nödvändig för att kunna ta hand om ständigt ökande volymer.
I nuläget kan Dovatech ta hand om upp till 10 000 ton flytande avfall per år, men Lennart söker nytt tillstånd för att anläggningen ska kunna ta hand om betydligt större volymer. Det finns en viss koncentration på oljeskadat vatten. På sikt kommer anläggningen att anpassas ytterligare för att i framtiden kunna ta emot alla typer av flytande avfall.
– Jag driver fortfarande hela anläggningen själv, men om volymerna fortsätter att öka som väntat kommer det att finnas ett visst anställningsbehov, menar Lennart.

Miljön vinner
Stora investeringar har präglat Dovatech under senare år. Den uppgraderade vattenreningsanläggningen har öppnat dörrar för nya samarbeten där Dovatech kan ta hand om mer förorenat vatten från kringliggande industri.
En investering i infrastrukturen i området skulle också vara gynnsam. På frågan om hur det planerade Dåvaspåret skulle gynna Dovatechs verksamhet svarar Lennart:
– Det skulle gynna miljön i första hand. Vi skulle då kunna få större fraktioner fraktade via järnväg istället för med lastbil. Förutom att det är ett miljövänligare transportalternativ är det också en stor fördel rent logistiskt. Vi skulle då kunna ta emot och skicka fraktioner inom ett mycket större område än vad som är möjligt idag.