Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Drivkraft för järnvägens utveckling

Järnvägen utgör kanske den viktigaste länken för att transportsektorn ska kunna ställa om och bli mer hållbar. En välfungerande järnväg med gods- och passagerartrafik som håller tidtabellen är också avgörande för jobb och en god ekonomi. Scandinavian Track Group AB är en viktig drivkraft för järnvägens fortsatta utveckling.

Den svenska järnvägen är i behov av förnyelse. Regeringen har satt upp ett övergripande mål där Sverige ska ha lägst arbetslöshet inom EU redan till 2020. Det är många faktorer som spelar in, bland annat bostadsfrågan som måste lösas men även ett växande behov av en förstärkt infrastruktur. Det gäller inte minst järnvägen, eftersom den möjliggör pendling över större avstånd och därmed bidrar till att skapa större arbetsmarknadsregioner. Att satsa på en förstärkt järnväg är en överlevnadsfråga för Sverige.

Mycket på gång
I Skandinavien finns flera olika ägare av järnvägs- och spåranläggningar och STG samarbetar med såväl myndigheter som privata spårägare. Arbete utförs också på olika nivåer från uthyrning av arbetskraft, konsulttjänster till entreprenader av varierande storlek.
För att stärka den svenska järnvägen har flera större projekt påbörjats omfattande både nya sträckningar och underhåll av befintliga spår. Ett projekt i fokus omfattar nya höghastighetsbanor som är viktiga för Sveriges framtida konkurrenskraft.
– Det är bra att pengar har öronmärkts för järnvägssatsningar, men utmaningen är nu att hitta nya samarbetsformer som gör att pengarna verkligen räcker till allt som behöver göras, säger Ann-Charlotte Andersson, vd på STG.

Innovation och metodutveckling behövs
Det finns en stor utvecklingspotential med nya samarbetskonstellationer. Järnvägen är eftersatt på många ställen, samtidigt finns det omfattande regelverk kring vad som får utföras, av vem och hur. Det kan vara hämmande för innovations- och metodutveckling. STG har den erfarenhet och kunskap som krävs för att utveckla, driva igenom och färdigställa projekt som kan lyfta järnvägen till en ny nivå.
– Innovation och metodutveckling måste främjas för att vi tillsammans med olika aktörer i branschen ska kunna utveckla järnvägen. Trots att vi inte är en av de största aktörerna inom branschen har vi den kunskap som behövs för att bistå med innovativa idéer som kan driva fram en metodutveckling, fortsätter Ann-Charlotte Andersson.

Konkurrens är bra
Snäva upphandlingar har tidigare satt käppar i hjulet för mindre aktörer som STG, men med en mer öppen dialog och bättre beslutsunderlag kan marknaden öppnas för fler leverantörer. Konkurrens kan faktiskt gynna både leverantörer och beställare, eftersom det bringar fram mer hållbara lösningar ur kostnads- och miljöperspektiv.
Järnvägen spelar en oerhört viktig roll för att man ska kunna bosätta sig där man själv. Alla vill inte bo i storstadsregionerna, men alla behöver trygga sin sysselsättning och sin inkomst. En utveckling av järnvägen på alla nivåer behövs för att Sverige ska klara uppsatta tillväxtmål, bland annat gällande arbetslöshet och välfärd.