Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Effektiv vattenrening i Östersjöns klimatsmartaste hamn

Vatten är grundläggande för allt liv. Trots vattnets betydelse tas det alltför ofta för givet som en oändlig resurs, vilket det i själva verket inte är. Vi måste vara rädda om det vatten som finns. Trelleborgs Hamn visar vägen med flertalet vattenprojekt.

Vatten har blivit ett absolut högaktuellt ämne i klimatdebatten. Fler och fler har blivit medvetna om att det inte är en resurs vi kan ta för given. Trelleborgs Hamn jobbar för att bevara och rena så mycket vatten som möjligt. Ett viktigt och omfattande arbete kretsar kring färjornas utsläpp i och utanför hamnen, så kallad spillvattenmottagning.

Bråda tider inför utsläppsförbud
För att bidra till minskning av övergödningen av Östersjön är målet att verka för att samtliga färjor ska lämna sitt avloppsvatten i hamn. Utsläppsförbud för toalettavfall i Östersjön från nya passagerarfartyg gäller från 2019 och från existerande fartyg från 2021. Så nog är det bråda tider för de aktörer som ännu inte konverterat till systemet.
– Vi invigde en dagvattenanläggning 2014. I samband med hamnens utbyggnad och flytt genomförde vi ett projekt tillsammans med Trelleborgs kommun, där vi byggde en anläggning som tar hand om dagvatten från cirka 100 hektar av stadens ytor och 50 hektar av hamnområdet, berättar hamnens kommunikationschef Agneta Nilsson.
För rening av dagvattnet och för att klara stora regnmängder finns tre stycken sedimenteringsdammar som tillsammans kan magasinera/sedimentera totalt 13.100 kubikmeter, och dagvattenpumpstationen klarar 4.500 liter/sek. Innan dagvattnet till slut rinner ut i havet via hamnbassängen, renas det genom olika filter. Reningen innebär att 70-90 procent av föroreningarna i dagvattnet skiljs bort.
Trelleborgs Hamn har också en modern anläggning för rening av tvättvatten av hamnens fordon vilken installerades 2015. Reningen av tvättvattnet bygger på filterteknik med torv. Efter oljeavskiljare filtreras tvättvattnet genom ett tjockt lager på knappt en meter som huvudsakligen består av torv och som skyddas av ett lager halm.
Tungmetaller såsom zink, koppar, bly och organiska föreningar som exempelvis polycykliska aromatiska kolväten/PAH avskiljs i torvfiltret. Genom biologiska processer reduceras även oljor, vax, så kallade organiska fraktioner samt mycket mer. Det renade tvättvattnet tas sedan omhand i efterföljande våtmark och därefter rinner det ut i det kommunala spillvattennätet.

Fler klimatsmarta åtgärder
Trelleborgs Hamn kommer även att vara med i Vattenutmaningen. Det är en rapport som släpps den 25 april på Krinova Incubator & Science Park i Kristianstad.
– I rapporten beskriver vi hur vi på olika sätt arbetar med vattenrening. För att hantera olika miljöutmaningar har Trelleborgs Hamn utvecklat ett miljöprogram som innefattar olika mål och åtgärder för att skapa förutsättningar för att utveckla en mer klimatsmart och hållbar verksamhet för alla – för oss som företag, våra kunder, invånarna i Trelleborg och för Östersjön, berättar Agneta Nilsson vidare.
Hamnen arbetar bland annat med klimatsmarta miljöåtgärder avseende luftkvalitet, buller, god miljöprestanda hos hamnens fordon, effektiv hamnlogistik och naturresursanvändning. Målsättningen är att bibehålla och stärka positionen som Östersjöns klimatsmartaste hamn.