Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Effektivare crossdockning i hjärtat av Skandiahamnen

MIMAB Skepps- & Industriservice AB öppnar nya möjligheter för kunder över hela Skandinavien, rentav hela Europa, tack vare sitt nya läge i hjärtat av Skandiahamnen i Göteborg. I Chiquitas gamla lokaler bedriver MIMAB idag en ännu mer omfattande omlastnings- och stuveriverksamhet än tidigare, och med järnvägsspår ända in i terminalen är stora miljöfördelar också att räkna med.

När bröderna Michael och Mathias Bergman etablerade MIMAB för drygt tio år sedan fanns en tydlig tillväxtambition med från början, men trots det så hade de nog aldrig räknat med att driva en så pass omfattande verksamhet som MIMAB står för idag. Den största utvecklingen kommer att ske framgent tack vare företagets nya operativa läge från Terminal 643 i Skandiahamnen.

Räknar med större efterfrågan
MIMAB har ett antal huvudsakliga verksamhetsområden: Industri, transport, ytbehandling, godshantering samt lastsäkring. Godshantering mot rederier och industrier har haft en märkbar tillväxt under de senaste åren och här väntas enligt företagets vd Michael Bergman ytterligare volymökning.
– I samband med flytten till inre Skandiahamnen i Göteborgs Hamn tror vi på ökade godsvolymer. Flytten medför framförallt en stor utvecklingspotential för oss i det att vi nu kan erbjuda betydligt effektivare crossdockningstjänster direkt inne i hamnen, vi behöver inte förlita oss på långa transporter från det yttre hamnområdet och det medför inte bara en kostnadsfördel utan kan även minska miljöavtrycket avsevärt.
MIMAB driftar idag den enda terminalen för omlastning i hjärtat av Skandiahamnen, ett stenkast från kajerna där de stora lastfartygen lägger till.
– Vi kan tack vare det nya läget bidra till att locka gods till hamnen som annars inte skulle ha gått via Göteborg, därmed har vi även en betydande roll i regionens utveckling som transportnav, menar Michael.

Markant förbättrad logistik
MIMAB etablerades då det fanns ett stort behov av omlastning av tunggods, styckegods och liknande till lastbärare samt containers för vidare sjötransport via Göteborgs hamn.
Det blir nu en markant förbättrad logistik med det nya operativa läget. Förutom omlastning erbjuder företaget även lastsäkring och arbete ombord på fartygen.
I dagsläget sysselsätter MIMAB ett 15-tal personer inom området godshantering, men Michael hoppas på att kunna utöka personalstyrkan redan under nästa år som en naturlig följd av en större efterfrågan som väntas i samband med övertagandet av Chiquitas gamla terminal.
– Vi ser mycket positivt på framtiden både för egen del och för Göteborgs Hamn som framstående logistiknav i norra Europa. Vi har i samband med den nya etableringen utökat vår hantering av gods med möjlighet till crossdockning av övriga volymprodukter såsom pappers- och massaprodukter till container för vidare sjötransporter via Göteborgs hamn, och vi har dessutom lyckats knyta långvariga kontakter som vi tror kommer att bidra till större tillväxt framöver.
Michael Bergman poängterar att framtidsvisionen till stor del bygger på en utökning i tunggods- och projekthantering mot sjöfart. Företaget har gjort omfattande investeringar under de senaste åren för att effektivisera hanteringen av den här typen av gods, och hoppas nu på att kunna bygga fler långsiktiga relationer med rederier och speditörer över hela Europa.