Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Efterlängtat VA-projekt ska lyfta Norrlandet

Gästrike Vatten har under våren invigt en av Norrlands största VA-utbyggnader. Omkring 2000 personer som bor på Norrlandet kommer att få kommunalt vatten och avlopp till 2017. Det är en mycket efterlängtad utveckling som inte bara kommer att förbättra boendemiljön i området utan även generera stora miljövinster på lång sikt.

När utbyggnaden är klar 2017 har längden av ett maraton schaktats för nya VA-ledningar på Norrlandet. Projektet beräknas kosta 250 miljoner kronor och utgör därmed en av Norrlands största VA-investeringar genom tiderna.

Utökar Gävles VA-infrastruktur
Konkret så omfattar projektet en utbyggnad av det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp från Engeltofta till Harkskär. Kommunalt VA tryggar en långsiktig hållbar vattenförsörjning och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö. Det innebär tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet samt en avloppsrening som bidrar till att uppfylla nationella miljömål för ett hav i balans samt levande kust och skärgård. 
Enligt Gästrike Vattens vd Mats Rostö medför projektet en utökning av Gävles VA-infrastruktur med nästan tio procent. Det är en utveckling som förvisso bjuder på en utmaning i närtid med höga krav på samordning av olika intressen men som samtidigt skapar betydligt större möjligheter för vidareutveckling av Norrlandet som attraktivt bostadsområde.

Stora miljöinsatser samordnas
I samband med att Gästrike Vatten inleder utbyggnaden av VA-infrastrukturen påbörjas även ett antal andra stora miljöinsatser i området som sammantaget ska lyfta hela Norrlandet.
Den kommunala samhällsbyggnadsenheten arbetar med att förbättra vägar och anlägga en strandpromenad. Vägarna byggs om för att skapa säkrare utfarter och strandpromenaden ska öka tillgången till kustlinjen. Samhällsbyggnad Gävle, tillsammans med Trafikverket, bygger även ut gång- och cykelvägen som idag går till Bönan. En översyn av busshållplatserna görs också för att öka tillgängligheten.
Gävle Energi medverkar genom att låta bygga nya elledningar, bredband och förbättrad gatubelysning. Luftledningar ersätts med markförlagda kablar. Det gör elnätet säkrare och mindre känsligt för till exempel väderstörningar. Bredbandsutbyggnaden ger möjlighet att ansluta sig till fibernätet i Gävle och uppfyller därmed ytterligare ett långsiktigt mål som kommunen har gällande förbättrad tillgänglighet och ökad hållbarhet.