Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Eftertraktat utvecklingsprojekt påbörjat i Sundsvall

Sundsvall har påbörjat sin resa mot att bli ett ännu mer framstående logistiknav i norra Europa. En ny logistikpark med elektrifierade järnvägsspår, ny kombiterminal inklusive ny containerhamn har diskuterats under många år. Nu är det snart dags att sätta spaden i marken.

Det finns en övergripande ambition inom Sverige och EU att öka andelen gods som fraktas på räls. Att flytta över gods till järnvägen är framförallt bra ur miljösynpunkt, men ökar även trafiksäkerheten på vägarna. I den nationella järnvägsplanen fastställs flera utvecklingsåtgärder som kommer att möjliggöra större kapacitetsökningar på flera sträckor framöver.

Eftertraktat utvecklingsprojekt
Mängden gods som fraktas via järnvägen har ökat kraftigt i Sundsvallsregionen sedan Sundsvall Logistikpark AB förvärvat den befintliga kombiterminalen i centrum. Den trenden förväntas hålla i även när en ny operatör börjar driva kombiterminalen. Den långsiktiga planen är att samma operatör ska ansvara för driften även i den nya kombiterminalen framöver.
En kombiterminal med tillräcklig kapacitet för hantering av växande godsvolymer och en större andel containertrafik har länge eftertraktats i Sundsvall. Nuvarande terminal har en begränsad kapacitet där järnvägsspåren är för korta för att effektivt kunna serva fullängdståg. Samtidigt är kapacitetstaket nått för containertrafik i hamnen.
– Något måste göras för att trygga framtida tillväxt för hela regionen och därför är det glädjande att vi nu står mitt i upphandlingarna inför något som blir ett av regionens viktigaste infrastrukturprojekt genom tiderna. Vi kommer att skriva kontrakt i början av nästa år med förhoppning om att kunna börja bygga redan under slutet av 2017 eller möjligtvis i början av 2018, informerar Marie Israelsson, marknadschef på Sundsvall Logistikpark AB.
När den nya kombiterminalen finns på plats i Tunadalshamnen kommer kapacitetstaket att höjas avsevärt. Den befintliga ökningen motsvarar redan cirka 2500 färre lastbilar på vägarna – i den nya kombiterminalen kommer det att bli ännu mer.

Gynnar hela Sverige
Utvecklingen i Sundsvall är en satsning som på sikt kommer att gynna hela Sverige med ökade exportintäkter. Investeringarna i den nya logistikparken innebär dels en utbyggnad av hamnen med en containerhamn, och dels en kombiterminal med logistikytor i anslutning till hamnen.
För att logistikparken ska kunna byggas krävs först att två nya järnvägsanslutningar byggs ut vid Bergsåker respektive Maland. Därefter är det fritt fram för utvecklingen av en av Sveriges mest moderna logistikparker. Den nya terminalen kommer att knyta ihop tre transportslag på ett mycket effektivt sätt med dubbla järnvägsspår direkt in i terminalområdet. Men tidsplanen är snäv – allt ska vara på plats redan till 2021.
– Det här är en utveckling som kommer att få många positiva kringeffekter – en effektivare godstrafik möjliggör i sin tur utveckling av en effektivare persontrafik. Då blir det möjligt att arbetspendla i större utsträckning än vad som är möjligt idag och det gynnar både näringsliv och människor i vår region, fortsätter Marie Israelsson.
Sundsvalls kommun planerar tillsammans med bland andra Östersunds kommun samtidigt för utveckling av en framtida biogasanläggning intill logistikparken och hamnen.

Miljardinvesteringar
Det är inte bara järnvägen som behöver utvecklas. Med tanke på stora volymökningar i containertrafiken i Sundsvall är behovet stort av en ny hamn med avsevärt högre kapacitet. Nyckelaktörer som SCA Logistics lägger också om sina transportsystem med mer fokus på containertrafik.
– Flera stora projekt bidrar till den allmänna utvecklingen i vår region. Östrandsprojektet (Åtta miljarder i en massafabrik) är ett av de mest kända, men det pågår även andra investeringar av stor betydelse för regionens utveckling. Vi har en stark byggtrend som bidrar till att transportbehovet ökar. Om man slår ihop allt så är det fråga om åtskilliga miljarder som investeras i vår region i närtid – och allt har en påverkan på transportsystemen, konstaterar Marie Israelsson.